slovensky | english

Ak chcete vyhľadať konkrétneho geografa, kliknite SEM
zobrazenie: podrobné | stručné

Mgr. Ivan Andráško, PhD.Mgr. Vladimír Bačík, PhD.
výskumný pracovník
Katedra humánnej geografie a demografie
Problematika využitia geoinformačných technológií v oblasti vizualizácie demografických dát v prostredí Internetu, využitie vektorových formátov SVG a KML v oblasti tvorby aplikácií typu web mapping, databázové systémy a ich využitie v internetových aplikáciách, globálne procesy informatizácie spoločnosti a obcí Slovenskej republiky

Mgr. Miloš Bačík, PhD.Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.Mgr. Peter BarlíkMgr. Peter Bartoprof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.Mgr. Kristína BilkováRNDr. Tibor Blažík, PhD.doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
profesor
Katedra geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
komplexná fyzická geografia (účelové analýzy a syntézy), geomorfológia (mapovanie glaciálnych a periglaciálnych foriem reliéfu), krajinná ekológia (zmeny využívania krajiny), geoinformatika (DPZ, GIS), environmentalistika (environmentálne záťaže)

doc. RNDr. Ján Buček, PhD.
docent


RNDr. Ingrid Bučeková, PhD.RNDr. Slavomír Bucher, PhD.Mgr. Rastislav CákociMgr. Tomáš Cebecauer, PhD.Mgr. Martina Cebecauerová, PhD.Mgr. Marek Civáň
interný doktorand
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre

RNDr. Stela Csachova, PhD.RNDr. Vladimír Čech, PhD.doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.RNDr. Katarína Danielová, PhD.doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
docent
Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
geoekológia, land cover, biotopy, víchrice http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=faltan

doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.RNDr. Anton Fogaš, PhD.doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.Mgr. Michal Gallay, PhD.Mgr. Michal GazdaPaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.RNDr. Ján Hanušin, CSc.prof. RNDr. Jaroslav Hofierka, PhD.doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
vedúci oddelenia fyzickej geografie
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Mgr. Valéria HochmuthováMgr. Marcel Horňák, PhD.prof. RNDr. Tatiana Hrnčiarová, CSc.prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.RNDr. Karol Husár, CSc.Mgr. Branislav Chrenkaprof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.prof. RNDr. Robert Ištok, CSc.Ing. Ján Jakubík, PhD.RNDr. Ján Kaňuk, PhD.Mgr. Lukáš KarlíkMgr. Peter Kárpáty
doktorand
Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK Bratislava
kultúrna geografia, história geografie na Slovensku, geografická edukácia

RNDr. Anton Kasagranda
doktorand
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
regionálna geografia Slovenska, regionálny rozvoj, geografia cestovného ruchu

RNDr. Karol Kasala, PhD.doc. RNDr. Radoslav Klamár, PhD.
vedúci katedry
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV, Prešovská univerzita
regionálny rozvoj regionálne disparity rozvoj vidieka strategické a regionálne plánovanie cestovný ruch

RNDr. Michal Klaučo, PhD.Mgr. Alexandra KoncalováRNDr. Monika Kopecká, PhD.prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.PaedDr. Michal Kovačic, PhD.RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.doc. RNDr. František Križan, PhD.
docent
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajny
problematika dostupnosti, geografia maloobchodu, medicínska geografia, regionálna a humánna geografia Slovenska, komplexná geografická analýza regiónu, nové trendy v geografii.

doc. RNDr. Alfréd Krogman, PhD.Mgr. Marián Kulla, PhD.
odborný asistent
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ

doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.RNDr. Milan Lehotský, CSc.Mgr. Michala Madajová, PhD.RNDr. Tibor Madleňák, PhD.Mgr. Anna MáriássyováRNDr. Matej Masný, PhD.
Odborný asistent - Vedúci Centra geoinformatiky a digitálnych technológií
Katedra geografie a geológie FPV UMB
Geoinformatika a GIS, geoekológia

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
samostatný vedecký pracovník
Geografický ústav SAV
urbánna geografia, geografia relígií, regionálna geografia, demografia, teória a metodológia humánnej geografie, geografické myslenie

RNDr. Kvetoslava Matlovičová, PhD.
odborná asistentka
Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Prešovská univerzita v Prešove
- Územný marketing (Marketing Places, City Marketing, City Branding, Turizmus a geografia cestovného ruchu, Regionálny rozvoj Osobná www stránka: http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/geografia/pracovnici/matlovicova

Mgr. Alžbeta Medveďová, PhD.Mgr. Milan Midlerprof. RNDr. Eva Michaeli, CSc.doc. RNDr. Pavel Michal, CSc.RNDr. Anton Michálek, CSc.Mgr. Daniel Michniak, PhD.Mgr. Roman Mikuš
doktorand
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajny
Politická, Volebná geografia

RNDr. Tatiana Mintálová, PhD.RNDr. Jana Mitríková, PhD.
odborná asistentka
Katedra turizmu a hotelového manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove
geografia maloobchodu, kvalita života

RNDr. Milena Moyzeová, PhD.RNDr. Anna Mydlová
lektor
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
potravinový systém, potravinová bezpečnosť, geografia potravín a výživy obyvateľstva, rozvojová spolupráca

RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD.RNDr. Jana Némethová, PhD.RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD.Mgr. Gabriela Nováková, PhD.doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc.Mgr. Ján Novotný, PhD.
zástupca riaditeľa, samostatný vedecký pracovník
Geografický ústav SAV
geomorfológia, fluviálna geomorfológia, povodne, erózia brehov, sedimenty, vývoj riečnych systémov, neotektonika

Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
odborný asistent, tajomník
Ústav Geografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

RNDr. Daša Oremusová, PhD.prof. RNDr. Ján Oťaheľ, CSc.RNDr. Pavol Papčo, PhD.Mgr. Róbert Pazúr, PhD.RNDr. Alena Petrvalská, PhD.

Ústav geografie Prírodovedecká fakulta UPJŠ

RNDr. Peter Podolák, CSc.Mgr. Richard Pouš, PhD.Mgr. Andrea Rábekovádoc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.RNDr. Zuzana RampašekováRNDr. Gabriela Repaská, PhD.Mgr. Martin RiškaMgr. Miloš Rusnák, PhD.RNDr. Pavel SadloňRNDr. Oľga Slobodníková, PhD.RNDr. Vladimír Solár, PhD.
Odborný asistent
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky
Hodnotenie krajiny a trendy vývoja krajiny Diverzita, heterogenita, ekologická stabilita krajiny a analýza jej plôšok Geografické informačné systémy ako nástroj na zber, správu, analýzu a prezentáciu krajiny Digitálny model reliéfu a morfometrické charakteristiky

RNDr. Ľubomír Solín, CSc.doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.Mgr. Linda Stasíková, PhD.Mgr. Andrej SvoradRNDr. Vladimír Székely, CSc.RNDr. Ján Szöllös, CSc.Mgr. Dušan Šebo, PhD.RNDr. Martina Škodová, PhD.RNDr. Lucia Šolcová, PhD.Mgr. Pavel Šuška, PhD.Mgr. Martin Šveda, PhD.prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.RNDr. Vladimír Tóth
doktorand
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
kvantitatívna geografia, sídelná geografia, komplexná geografická analýza, doprava

RNDr. Peter Tremboš, PhD.
Riaditeľ
GEOINFO
Spracovanie a vyhodnocovanie geografických informácií Regionálny rozvoj a krajinné plánovanie Hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA proces) Environmental consulting and management

RNDr. Miroslava Trembošová, PhD.Mgr. Martin Valach, PhD.RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD.Mgr. Matej VojtekMgr. Jana Vojteková, PhD.RNDr. Karol Weis, PhD.
odborný asistent
Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
kartografia, geodézia, DPZ, 3D modelovanie

doc. Ing. Ľubica Zaušková, PhD.Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.Mgr. Michaela Žoncová