slovensky | english
Stanovy Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV

V záujme rozvoja geografie na území Slovenskej republiky sa vytvára Slovenská geografická spoločnosť pri SAV, ktorá sa riadi nasledovnými stanovami:

§1 Postavenie, sídlo a pôsobnosť spoločnosti

1. Slovenská geografická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v odbore geografie a jej príbuzných disciplín.

2. Slovenská geografická spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied, ku ktorej sa pridružuje na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV. Spoločnosť predkladá príslušnému orgánu SAV výročnú správu o svojej činnosti. Zástupca SAV má právo zúčastniť sa na rokovaní výboru spoločnosti.

3. Sídlom Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV je Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

4. Pôsobnosť Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

5. Slovenská geografická spoločnosť pri SAV je samostatnou národnou vedeckou spoločnosťou.

6. Slovenská geografická spoločnosť pri SAV vznikla dňa 8. decembra 1955.

§2 Poslanie a hlavné úlohy spoločnosti

Poslaním Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV je:

1. Rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získavať vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj geografie na Slovensku.

2. Vytvárať predpoklady pre rozvoj geografie a jej spoločenského využitia.

3. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov.

4. Propagovať výsledky vedy na medzinárodných fórach, organizovať prednášky zahraničných geografov a nadväzovať styky so zahraničnými vedeckými spoločnosťami.

5. Poskytovať pomoc svojim členom pri ich vedeckej a odbornej práci.

6. Poriadať národné kongresy a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie, exkurzie a iné vhodné akcie.

7. Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.

8. Pri plnení svojich úloh spolupracovať s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi a podľa potreby aj s ďalšími príbuznými organizáciami.

§3 Členstvo

1. Členovia Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV sú riadni, mimoriadni a čestní. V odôvodnených prípadoch môže spoločnosť prijímať aj členov kolektívnych.

2. Riadnym členom Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV sa môže stať osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore geografia alebo príbuzných vied, ktorá aktívne pracuje vo vedeckom výskume alebo vykonáva pedagogickú činnosť. Jej členstvo odporučia dvaja riadni členovia spoločnosti.

3. Mimoriadnym členom Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV sa môže stať osoba, ktorá nespĺňa podmienky riadneho člena, ale prejaví záujem o členstvo v spoločnosti.

4. Čestným členom Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV sa môže stať riadny člen spoločnosti, ktorý významne prispel k rozvoju geografie na Slovensku, alebo iná osoba, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o propagáciu slovenskej geografie. Čestný člen SGS má práva riadneho člena SGS.

5. Kolektívnym členom Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV sa môže stať právnická osoba (spravidla vedecká organizácia, škola, alebo podnik) zastupované jedným povereným reprezentantom, ktorý spĺňa podmienky pre riadneho člena.

6. Nadobudnutie členstva sa datuje odo dňa schválenia prihlášky Výkonným výborom spoločnosti a zaplatením zápisného a členského príspevku. Výšku členského a zápisného určuje Valné zhromaždenie.

§4 Práva a povinnosti členov

1. Člen Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV má právo:

a) voliť a byť volený do všetkých orgánov spoločnosti,

b) podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzkach spoločnosti,

c) byť informovaný o činnosti spoločnosti a všetkých jej podujatiach, zúčastňovať sa na týchto podujatiach,

d) prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré spoločnosť vydáva, alebo inak zabezpečí,

e) používať prostriedky a zariadenia, ktoré má spoločnosť k dispozícii pre svoju činnosť.

2. Člen Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV má povinnosť:

a) zachovávať ustanovenia stanov, organizačného a rokovacieho poriadku spoločnosti a plniť platné rozhodnutie jej orgánov,

b) aktívne sa zúčastňovať na plnení úloh spoločnosti a hájiť jej záujmy,

c) prispievať k uvádzaniu nových vedeckých poznatkov do praxe,

d) platiť členské príspevky.

§5 Zánik členstva

1. Členstvo v Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV zaniká úmrtím člena, vystúpením, vylúčením, alebo zrušením členstva.

2. Riadny člen môže byť vylúčený z vážneho dôvodu, a to najmä:

a) ak jeho jednanie alebo činnosť je v rozpore s povinnosťami člena, ktoré sú určené stanovami,

b) pre neplatenie členských príspevkov za obdobie dlhšie ako dva roky, napriek upomienkam.

3. O vylúčení riadneho člena, ako aj o zrušení čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV na základe zdôvodneného návrhu Výkonného výboru spoločnosti.

4. O zrušení členstva pre neplnenie členských povinnosti rozhoduje Výkonný výbor spoločnosti.

§6 Orgány spoločnosti

1. Vedúcimi orgánmi Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV pre všetky odvetvia jej činnosti sú:

a) Valné zhromaždenie

b) Výkonný výbor

c) Predsedníctvo Výkonného výboru

2. Kontrolným orgánom spoločnosti pre hospodársku činnosť sú jej revízori. Revízori nesmú byť členmi iných štatutárnych orgánov spoločnosti.

§7 Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV. Riadne valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor spoločnosti, raz za štyri roky pri príležitosti kongresu. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Výkonný výbor z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny riadnych členov, a to najneskôr do jedného mesiaca po predložení žiadosti. Na Valnom zhromaždení sa má právo zúčastniť každý člen spoločnosti.

2. Do kompetencie Valného zhromaždenia patrí:

a) schvaľovať, upravovať a meniť stanovy spoločnosti,

b) raz za štyri roky usporiadať kongres slovenských geografov, pričom prípravou a organizáciou kongresu poveriť Výkonný výbor spoločnosti a určiť taký program kongresu, aby riešil najnaliehavejšie problémy geografickej vedy na Slovensku,

c) uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach a určovať výšku členských príspevkov,

d) schvaľovať správy odstupujúceho výboru,

e) tajným hlasovaním voliť a odvolávať prezidenta, členov Výkonného výboru, troch náhradníkov Výkonného výboru, dvoch revízorov a jedného náhradníka revízorov (počet kandidátov vo voľbách musí prevyšovať aspoň o jednu tretinu počet zvolených členov, spôsob volieb je upravený osobitným volebným poriadkom, ktorý vopred schváli Valné zhromaždenie),

f) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu Výkonného výboru,

g) voliť na návrh Výkonného výboru čestných členov,

h) uznášať sa o zrušení spoločnosti.

3. Valné zhromaždenie riadi prezident, v prípade jeho neprítomnosti poverený člen Výkonného výboru spoločnosti.

4. Za prijatie uznesenie musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta. Zmenu stanov, alebo zrušenie spoločnosti musí odhlasovať minimálne dve tretiny prítomných členov.

§8 Výkonný výbor

1. Výkonný výbor Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV je výkonným orgánom Valného zhromaždenia, riadi činnosť spoločnosti v období medzi Valnými zhromaždeniami.

2. Skladá sa z prezidenta, viceprezidenta, vedeckého tajomníka, hospodára a členov Výkonného výboru. Z titulu funkcií sú vo Výkonnom výbore aj predsedovia pobočiek a sekcií spoločnosti. Počet členov Výkonného výboru určí Valné zhromaždenie so zreteľom na celkový počet členstva spoločnosti a volí Výkonný výbor na dobu štyroch rokov. Členmi Výkonného výboru môžu byť iba riadni členovia spoločnosti.

3. Do tej istej funkcie vo Výkonnom výboru môže byť člen zvolený najviac na dve volebné obdobie za sebou. Vo výnimočných prípadoch môže Valné zhromaždenie tajným hlasovaním rozhodnúť o ďalšom zvolení.

4. Za členov Výkonného výboru, ktorí trvalo prestanú vykonávať svoje funkcie, povoláva Výkonný výbor náhradníkov, podľa poradia uvedeného na kandidátke náhradníkov.

5. Schôdze Výkonného výboru spoločnosti zvoláva prezident, podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka, okrem toho tiež do jedného týždňa po požiadaní aspoň tretiny členov Výkonného výboru.

6. Výkonný výbor je schopný uznášať sa za prítomnosti aspoň polovice svojich členov. Za uznesenie Výkonného výboru sa pokladá návrh, za ktorý hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.

§9 Predsedníctvo

1. Predsedníctvo Výkonného výboru Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV je orgán, ktorý riadi spoločnosť v období medzi schôdzkami Výkonného výboru.

2. Predsedníctvo tvoria: prezident, viceprezident, vedecký tajomník, hospodár, prípadne ďalší dvaja členovia Výkonného výboru.

3. Činnosť Predsedníctva riadi prezident, ktorý podľa potreby zvoláva schôdze a predsedá im. Prezidenta zastupuje počas jeho neprítomnosti viceprezident, alebo vedecký tajomník spoločnosti.

§10 Revízori

1. Dozor nad hospodárskou činnosťou Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV, pokiaľ táto funkcia spadá do kompetencie Výkonného výboru, vykonávajú dvaja revízori, ktorí z hľadiska hospodárskeho posudzujú aj plnenie úloh spoločnosti.

2. Dvoch revízorov a jedného náhradníka volí Valné zhromaždenie z členov spoločnosti na funkčné obdobie zhodné s funkčným obdobím Výkonného výboru a iných rozhodujúcich orgánov spoločnosti.

3. Revízori a ich náhradník sa môžu zúčastniť s hlasom poradným na zasadaní orgánov spoločnosti.

4. O svojej činnosti podávajú pravidelné správy na Výkonnom výboru a Valnému zhromaždeniu. Bez ich súhlasu nemôže byť prerokovaná účtovná uzávierka, ani prijaté uznesenie o použití prebytkov, alebo úhrade straty.

§11 Sekretariát

1. Sekretariát spoločnosti zriaďuje Výkonný výbor, ktorý určuje rámcovo jeho štruktúru a náplň činnosti.

2. Práca aparátu sekretariátu podlieha kontrole predsedníctva Výkonného výboru.

§12 Pobočky

1. Vo významných centrách (pedagogických, vedeckých, či kultúrnych), kde sú k tomu potrebné predpoklady, môže Výkonný výbor založiť pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV.

2. Úlohou pobočiek je organizačne podchytiť členov a plniť úlohy spoločnosti v okruhu svojej pôsobnosti.

3. Organizáciu a právomoc výborov pobočiek určí Výkonný výbor spoločnosti.

4. V záujme efektívnej organizácie členskej základne môžu pobočky vytvárať miestne skupiny. O ich vnútornom usporiadaní rozhoduje výbor pobočky.

§13 Sekcie a odborné skupiny

1. Pre lepšie zabezpečenie a koordinovanie práce môže Slovenská geografická spoločnosť pri SAV vytvárať sekcie, alebo komisie, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie.

2. Vytvárajú sa bez ohľadu na teritoriálne členenie spoločnosti. Podľa potreby sa môžu organizovať aj v rámci pobočky.

3. Podmienkou členstva v sekcii, alebo v komisií je členstvo v spoločnosti. Člen môže pracovať v ľubovoľnom počte sekcií, alebo komisií.

4. Organizáciu sekcií a komisií, ako aj spôsob ich činnosti určí Výkonný výbor spoločnosti.

§14 Hmotné prostriedky na plnenie úloh

1. Hmotné prostriedky na činnosť Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV tvoria členské príspevky, zápisné, dotácie poskytovať Slovenskou akadémiou vied, alebo inými ustanovizňami a príjmy z vlastnej činnosti. Spoločnosť predkladá orgánom SAV výročnú správu o hospodárení.

§15 Hospodárenie a majetok

1. Výkonný výbor Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV zostaví koncom každého roku plán činnosti a na jeho podklade finančný rozpočet na budúci rok. Okrem toho zostaví začiatkom každého roku účtovnú uzávierku za uplynulý rok a predloží ju príslušným orgánom SAV.

2. Hospodárenie spoločnosti prebieha na základe schváleného plánu a rozpočtu na príslušný rok. Platby a príjmy spoločnosti prebiehajú na účte spoločnosti v Slovenskej sporiteľni, a. s.

3. Za majetok spoločnosti zodpovedá Výkonný výbor, ktorý správou majetku poverí jedného člena (hospodára). Ak má spoločnosť sekretariát, prechádza správa majetku na tajomníka sekretariátu, ktorý pravidelne informuje predsedníctvo a Výkonný výbor o svojej činnosti.

§16 Zastupovanie spoločnosti

1. V mene Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV rokujú a podpisujú podľa týchto stanov: prezident, viceprezident a vedecký tajomník tak, že k nemu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Vo veciach hospodársko-finančných sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb.

2. Výkonný výbor môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, prípadne aj iné osoby, najmä vedeckých pracovníkov sekretariátu, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali spoločnosť a rokovali v jej mene. Osoby takto poverení sa podpisujú za spoločnosť s dodatkom "v zastúpení".

§17 Zánik spoločnosti

1. Spoločnosť zanikne, ak sa o jej zániku uznesie Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

2. Ak spoločnosť zanikne, majetok, ktorý zostane po úhrade jej záväzkov, pripadne Slovenskej akadémii vied.

§18 Spolupráca a reprezentácia národných spoločností

1. Slovenská geografická spoločnosť pri SAV spolupracuje so samostatnou geografickou spoločnosťou, ktorá pôsobí na území Českej republiky vychádzajúc z princípu úplnej rovnoprávnosti oboch národných spoločností.

2. Pre riešenie otázok, ktoré si v príslušnom vednom odbore vyžaduje stanovisko, koordináciu, alebo súčinnosť oboch národných vedeckých spoločností, vytvoria sa podľa dohody spoločné koordinačné výbory.

3. Právomoc, zloženie, ako aj názov tohto koordinačného výboru určia po vzájomnej dohode obe národné spoločnosti. Tento koordinačný výbor nepodlieha zvláštnej registrácii a predstavitelia oboch národných spoločností v ňom vystupujú spoločne na základe splnomocnenia svojich spoločností. Rozhodovanie v koordinačnom výbore musí byť usporiadané tak, aby bola vylúčená možnosť majorizácie slovenských alebo českých členov a funkcionárov.

§19 Záverečné ustanovenie

1. Slovenská geografická spoločnosť pri SAV je právnym nástupcom Slovenskej zemepisnej spoločnosti, ako autonómnej zložky bývalej Československej spoločnosti zemepisnej, preberá jej práva, úlohy, majetok a pokračuje v jej činnosti.

Stanovy schválilo Valné zhromaždenie Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV 12. apríla 1990, 12.septembra 1998 a 12. septembra 2006.