slovensky | english
Výkonný výbor
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
prezident Slovenskej geografickej spoločnosti
Katedra geografie a geológie FPV
Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 00 Banská Bystrica
telefón: 048 - 446 7304
e-mail: prezident.sgs@gmail.com
životopis
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
viceprezident Slovenskej geografickej spoločnosti
 
Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
telefón: 02 - 57 510 187
e-mail: geogira@savba.sk
RNDr. František Križan, PhD.
vedecký tajomník
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PriF
Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava
telefón: 02 - 60 296 622
e-mail: krizan@fns.uniba.sk
Mgr. Ján Novotný, PhD.
hospodár
 
Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
telefón: 02 - 57 510 209
e-mail: geognovo@savba.sk
doc. RNDr. Ján Buček, CSc.
člen
Katedra humánnej geografie a demogeografie PriF
Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava
telefón: 02 - 60 296 310
e-mail: bucek@fns.uniba.sk
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
člen
Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF
Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava
telefón: 02 - 602 96 431
e-mail: faltan@fns.uniba.sk
Mgr. Marcel Horňák, PhD.
člen
Katedra humánnej geografie a demogeografie PriF
Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava
telefón: 02 - 60 296 641
e-mail: hornak@fns.uniba.sk

Pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti
Mgr. Peter Kárpáty
predseda Bratislavskej pobočky SGS
 
Katedra humánnej geografie a demogeografie PriF Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
---
e-mail: p.karpaty@gmail.com
doc. RNDr. Alena Dubcová, PhD.
predseda Západoslovenskej pobočky SGS
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV
Univerzita Konštantína Filozofa, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
telefón: 037 - 65 11 010
e-mail: adubcova@ukf.sk
PaedDr. Bohuslava Gregorová PhD.
predseda Stredoslovenskej pobočky SGS
Katedra geografie FPV
Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 00 Banská Bystrica
telefón: 048 - 44 673 08
e-mail: Bohuslava.Gregorova@umb.sk
prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD.
predseda Východoslovenskej pobočky SGS
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV
Prešovská univerzita ulica 17. novembra 1, 081 16 Prešov
telefón: 051 - 7570 601
e-mail: michaeli@unipo.sk
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
predseda Košickej pobočky SGS
Ústav geografie PriF
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Jesenná 5, 041 16 Košice
telefón: 055 - 62 21 926
e-mail: hochmuth@kosice.upjs.sk
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
predseda Severoslovenskej pobočky SGS
Katedra geografie PdF
Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
telefón: 044 - 43 268 42
e-mail: pavol.papco@ku.sk

Sekcie Slovenskej geografickej spoločnosti
RNDr. Pavel Sadloň
Sekcia geografickej edukácie SGS
 
Gymnázium, ul. L. Sáru 1, 841 04 Bratislava 4
telefón: 02 - 6542 7586
e-mail: riaditel@gymls.edu.sk
RNDr. Peter Tremboš, PhD.
Sekcia aplikovanej geografie SGS
Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF
Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava
telefón: 02 - 60 296 264
e-mail: trembos@atlas.sk
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
Sekcia teoretickej geografie SGS
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV
Prešovská univerzita, Ulica 17. novembra 1, 081 16 Prešov
telefón: 051 - 7570 604
e-mail: matlren@unipo.sk
Mgr. Rastislav Cákoci
Sekcia mladých geografov a študentov geografie
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PriF
Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava
telefón: 02 - 60 296 439
e-mail: ---
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Cestovateľsko-expedičná sekcia
Katedra geografie a geológie FPV
Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 00 Banská Bystrica
telefón: 048 - 446 7304
e-mail: prezident.sgs@gmail.com
životopis