slovensky | english
doc. RNDr. Radoslav Klamár, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Vybrané publikácie:
Strategické plánovanie rozvoja mikroregiónu Ptava/Radoslav Klamár. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2007. 210 s. + 2 mapy. (Geografické práce ; č. 12). ISBN 978-80-8068-604-8.

Vývoj regionálnych disparít v Slovenskej republike s osobitným zreteľom na regióny východného Slovenska/Radoslav Klamár.
In: Folia geographica 18. Prírodné vedy: geografické aspekty regionálnych disparít na Slovensku. ISSN 1336-6157. Roč. 53 (2011), s. 134-170.

Regionalne aspekty rozwoju turystyki na Slowacji, na przykladzie Preszowskiego kraju/Radoslav Klamár, Miroslaw Mika, Martin Rosič. In: Gospodarka i przestrzen : prace dedykowane Profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej. Kraków: Uniwersytet Jagiellonski, 2009. ISBN 978-83-88424-45-8. S. 169-185

Štruktúra priemyslu v Prešovskom kraji/Radoslav Klamár, Juliana Krokusová.
In: Prírodné vedy. Folia geographica 8. Prešov: Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005. ISSN 1336-6157. S. 34-65

Regionálny rozvoj pre geografov /Eva Michaeli, René Matlovič, Robert Ištok ... [et al.]. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2010. 717 s. - KEGA č. 3/2266/04. ISBN 978-80-555-0065-2

Glówne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w republice Slowackiej / Alena Madziková, Radoslav Klamár, Martin Rosič ... [et al.]In: Prace geograficzne. ISBN 978-83-88424-59-5. ISSN 1644-3586. zesz. 125 (2011), s. 111-128

Transgraniczne szlaki turystyczno-kulturowe jako produkty turystyczne pogranicza polsko-slowackiego / Malgorzata Buczek-Kowalik, Radoslav Klamar, Teresa Mitura.
In: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego: ekonomiczne problemy uslug, nr 86. - nr. 701 (2012), s. 1-25. Názov čísla Podaz turystyczna jako determinanta ksztaltowania pobytu turystycznego

Vývoj regionálnych disparít začiatkom 21. storočia na Slovensku vo svetle vybraných indikátorov / René Matlovič, Kvetoslava Matlovičová, Radoslav Klamár. In: Regionální studia=Czech regional studies: recenzovaný vědecký časopis . ISSN 1803-1471. č. 2 (2009), s. 2-12

Hodnotenie návštevnosti vybraných veľkoplošných predajní / Jana Fertaľová, Radoslav Klamár.In: Folia geographica 10. Prírodné vedy. Ročník 45. ISSN 1336-6157 (2006), s. 140-155

Imidž regiónu v kontexte hodnotenia spravodajstiev vybraných mediálnych subjektov so zameraním na región východného Slovenska / Radoslav Klamár, Martin Rosič, Jana Mitríková.In: Geographia Cassoviensis. ISSN 1337-6748. Roč. 4, č. 1 (2010), s. 145-149.

Slovakia and analysis of its dispartities / Radoslav Klamár.In: Folia geographica 12. Prírodné vedy: special issue for the 31th IGU congress, Tunis 2008. ISSN 1336-6157. Roč. 47 (2008), p. 145-161.

Stratégia rozvoja vidieckeho mikroregiónu Hornád / Radoslav Klamár, Lenka Čermáková.
In: Folia geographica 19. Prírodné vedy. ISSN 1336-6157. Roč. 54, č. 19 (2012), s. 75-92.

The potential of tourism in the Prešov county regions / Martin Rosič, Radoslav Klamár.In: Folia geographica 14. Prírodné vedy: special issue for the 2th Eugeo congress, Bratislava 2009. ISSN 1336-6157. Roč. 49 (2009), p. 249-270.

Anciennes et nouvelles dynamiques touristiques dans l`Est cantalien / Pascal Desmichel, Daniel Ricard, Radovan Klamar ... [et al.].In: Développement durable des territoires: de la mobilisation des acteurs aux démarches participative : sixiéme colloque franco-polonais. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal, 2010. ISBN 978-2-84516-433-8. ISSN 1242-7780. - P. 271-282.

Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki na przykladzie parków tematycznych / Kvetoslava Matlovičová, Boris Malinovský, Ivana Sovičová ... [et al.]; [Recenzent Jerzy Nowocien].In: Spoleczno-kulturowe studia z kultury fizycznej. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012. ISBN 978-83-89721-24-2. S. 505-518.

Geografické aspekty vytvárania spoločných obecných úradov v kontexte mikroregionálnej medziobecnej spolupráce / Robert Ištok a Radoslav Klamár.In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum No. 3 [elektronický zdroj]. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. ISBN 80-223-2144-3. S. 221-228.

Hodnotenie regionálnych disparít na Slovensku a v Poľsku vo svetle vybraných ukazovateľov / Radoslav Klamár.
In: Slovensko a Poľsko - geopolitické, politologické, historické a humánnogeografické súvislosti: vybrané problémy. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011. ISBN 978-80-555-0472-8. S. 61-86.

Lyžiarsky turizmus vo vybraných regiónoch cestovného ruchu Slovenska a Poľska / Martin Rosič, Alena Madziková, Radoslav Klamár.
In: Slovensko a Poľsko - geopolitické, politologické, historické a humánnogeografické súvislosti : vybrané problémy. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011. ISBN 978-80-555-0472-8. S. 128-146.

Plánovanie rozvoja regiónov na lokálnej úrovni v nových podmienkach demokracie: (na príklade vidieckeho mikroregiónu) / Radoslav Klamár.In: Transformácia politicko-priestorových systémov a systémov demokracie / vedec. red. Robert Ištok. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2006. ISBN 80-8068-500-2. S. 108-132.

Vybrané aspekty štruktúry rómskej komunity v niektorých regiónoch východného Slovenska / Eva Michaeli, René Matlovič, Radoslav Klamár.
In: Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja: (zborník štúdií z grantu VEGA č. 1/0493/03) / Peter Kuzmišin. Prešov : ManaCon, 2003. ISBN 80-890040-23-3. S. 55-64.

Vybrané regionálnogeografické aspekty rómskeho obyvateľstva v Prešovskom kraji / Eva Michaeli, René Matlovič, Radoslav Klamár.
In: Stály rozvoj regiónov: skúsenosti, problémy, perspektívy: Prešov, 23.-24. mája 2002: (zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie) / Juraj Tej. Prešov: ManaCon, 2002. ISBN 80-89040-18-7. S. 85-95.

A területi különbségek alakulása a Szlovák köztársaságban / Radoslav Klamár.
In: Földrajzi szemel vények határok nélkül: napjaink magyar és szlovák természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi írásaiból. - Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2010. ISBN 978-963-9899-30-8. S. 276-280.

Vývoj regionálnych disparít v Slovenskej republike / Radoslav Klamár.In: Geografické poznatky bez hraníc : výber z maďarských a slovenských príspevkov z fyzickej a humánnej geografie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-7097-810-8. S. 261-265.

Kohézna politika EÚ na roky 2007 - 2013 a Lisabonská stratégia : analýza dopadov na regióny SR [elektronický zdroj] / Aneta Világi, Vladimír Bilčík, Radoslav Klamár ... [et al.]. - Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 2007. 39 s. Popis urobený 25.3.2009.
Plný text: http://www.sfpa.sk/sk/publikacie/analyzy/?nrok=2007

ďalšie práce:
http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/geografia/pracovnici/klamar