slovensky | english
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Vybrané publikácie:
2018

• Matlovič, René., Klamár, Radoslav., Kozoň, Ján., Ivanová, Monika and Michalko, Miloslav: Spatial polarity and spatial polarization in the context of supranational and national scales: regions of Visegrad countries after their accession to the EU. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 41, 3, 2018, 59-78. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2018-0025
• Brunn Stan; Matlovičová, Kvetoslava; Mušinka, Alexander; Matlovič, René: Policy implications of the vagaries in population estimates on the accuracy of sociographical mapping of contemporary Slovak Roma communities. GeoJournal, 83, 4, 2018, 853-869., https://doi.org/10.1007/s10708-017-9804-9.
• Pachura, Piotr; Nitkiewicz, Tomasz; Matlovičová, Kvetoslava; Matlovič, René: Identification of Intellectual Capital Performance Using Data Envelopment Analysis. In Stejskal J., Hajek, P., Hudec, O., eds. Knowledge Spillovers in Regional Innovation Systems. Case Study of CEE Regions. Springer, 2018. pp. 115-130. ISBN 978-3-319-67029-4
• Matlovič, René: Rozwój geografii słowackiej w okresie 1918-1945. In Rola geografii w utrwalaniu Niepodległej Polski i w Jej rozwoju. Strzeszczenia wystąpień. UJ Kraków, 2018, s. 17-19.

2017
• Matlovičová, Kvetoslava; Matlovič, René: Destinačný marketing pre geografov. Prešovská univerzita, Prešov, 2017, 275 s.

• Matlovič, René; Matlovičová, Kvetoslava: Neoliberalization of the higher education in Slovakia: a geographical perspective. Geografický časopis, 69, 4, 2017, 313-337.

• Matlovič, René: Právna geografia: interpretácia v kontextoch jurisprudencie a metageografie. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 61, 1, 2017, 97-111.
• Klamár, Radoslav; Matlovič, René; Mitura, Tereza; Kowalik-Buczek, Malgorzata; Kopor, Ivan: Development of Geoturism and Mining Heritage on the Examples of Slovak Opal Mines and Oil Mine Bóbrka. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Conference Proceedings, vol. 17, Ecology, Economics, Education and Legislation, Issue 52, Section Ecology and Environmental Protection, SGEM, Sofia, 2017, pp. 241-248. ISSN 1314-2704, ISBN 978-619-7408-09-6.
• Matlovič, René: Slovenská geografická spoločnosť pri SAV/Slovak Geographical Society at the Slovak Academy of Sciences. In Richardson, D., ed., The International Encyclopedia of Geography. People, The Earth, Environment, and Technology. XV., Wiley-Blackwell, AAG, New York, 2017, s. 7882.
• Pachura, Piotr; Zajac, Jozef; Matlovič, René: Strategies for Innovations on Peripheral Spaces – Częstochowa and Prešov as an Example. In Grabowska, M., Ślusarczyk, B., eds. Zarządzanie organizacją. Koncepcje, wyzwania, perspektywy. Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 2017, pp. 110-119.
• Matlovič, René, red., Uliganynec, J., Bokotey, O.: Pidgotovka ta realizacija prikordonnych, mižnarodnych ta transnacionaľnych projektiv. Metodologičnyj posibnyk. Karpatska Vezha, Uzhhorod , 2017, 105 s.
• Matlovič, René; Matlovičová, Kvetoslava: The multiple deprivation in Slovakia – new sociograpic mapping of the marginalized Roma communities. AAG 2017 Annual Meeting Abstracts, April 5-9, 2017 Boston, Abstract volume, The American Association of Geographers, Washington D.C., 2017, s. 906.
• Matlovičová, Kvetoslava; Matlovič, René: PPT Destination Marketing Based on Participation of Marginalized Communities. Spišský Hrhov village (Slovakia) case study. AAG 2017 Annual Meeting Abstracts, April 5-9, 2017 Boston, Abstract volume, The American Association of Geographers, Washington D.C., 2017, s. 906.
• Matlovič, René; Matlovičová, Kvetoslava: Prešovskí geografi na kongrese AAG v Spojených štátoch amerických. Na Pulze, 10, 2, 2017, s. 12.

2016

• Matlovičová, Kvetoslava; Kolesárová, Jana; Matlovič, René: Pro-poor turizmus ako nástroj rozvoja marginalizovaných komunít (príklad obce Spišský Hrhov). In Michálek, A., Podolák, P., eds., Regióny chudoby na Slovensku. Bratislava: Geografický ústav SAV, 2016, s. 199-227.
• Lorber, Lučka; Matlovič, René; Stiperski, Zoran: Brownfields, Geography and Geographers in CEE Countries - Holistic Approach. Geografski Pregled, 37, 2016, 9-33.
• Matlovič, René: Geografia Stanisława Liszewského. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 60, 2, 2016, 237-255.
• Matlovič, René; Matlovičová, Kvetoslava: The Position of Tourism and Territorial Marketing in the Context of Paradigmatic Change to Tertiary Geography Education in Slovakia. GeoJournal of Tourism and Geosites, 9, 2, 18, 2016, 133-144.
• Matlovičová, Kvetoslava; Kolesárová, Jana; Matlovič, René: Vybrané teoretické aspekty destinačného marketingu založeného na participácii marginalizovaných komunít. In Balakovská, R., ed. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turizmus a vzdělávání. Vysoká škola hotelová Praha, Praha, 2016, s. 128-143
• Matlovič, René: Reflexia hlavných prúdov geografického myslenia slovenskými geografmi. In Malíková, H., Kuřímská, M., Popjaková, D., eds. Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník abstraktů výroční konference České geografické společnosti, České Budějovice, 5. – 7. září 2016, Jihočeská univerzita České Budějovice 2016, s. 75.
• Matlovičová, Kvetoslava; Matlovič, René; Mušinka, Alexander: Metodologické aspekty sociografického mapovania rómskych komunít na Slovensku. In Stankovičová, I., Medová, J., eds. Výpočtová štatistika 2016. Zborník abstraktov z 25. medzinárodného vedeckého seminára a zborník príspevkov z konferencie Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2016. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava, 2016, s. 15.
• Matlovičová, Kvetoslava; Matlovič, René: Geografia inovácií a technopolí (úvod do problematiky). FHPV PU Prešov, 2016, 107 s.
• Matlovič, René, red., Bokotey, A., Bilanych, M.: Pravoslavnoje ekologičeskoje bogoslovie i ochrana okružajuščej sredy. Karpatska Vezha, Uzhhorod, 2016, 75 s.
• Matlovič, René, red. Bokotey, A., Bilanych, M.: Sbornyk molitv za sochranenie okružajuščej sredy bizantijsko-slovjanskogo obriada. Karpatska Vezha, Uzhhorod, 2016, 116 s.
• Matlovič, René: Prešovská univerzita je najväčšou mimobratislavskou univerzitou. Na Pulze, IX., 4, 2016, s. 13.

2015
• Matlovič, René; Matlovičová, Kvetoslava: Geografické myslenie. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov, 2015, 321 s.
• Ištok, Robert; Kozárová, Irina, Matlovič, René; Vencálek, Jaroslav; Harbuľová, Ľubica; Čech, Vladimír; Angelovič, Martin; Fogaš, Anton; Gavaľová, Anna; Polačková, Anna: Geokonfliktológia. Teoretické aspekty a empirická aplikácia. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov, 2015, 239 s.
• Matlovič, René; Vlčková, Viera; Matlovičová, Kvetoslava: Religiosity in Slovakia After the Social Change in 1989. In Brunn, S.D., ed., The Changing World Religion Map. Sacred Places, Identities, Practises and Politics. Part V. Springer, Dordrecht, 2015, pp. 1031-1045.
• Matlovič, René: Preszowski ośrodek geograficzny – tradycja i współczesność. In Bilska-Wodecka, E., Sołjan, I., eds. Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015, pp. 131-152.
• Matlovič, René; Kvetoslava Matlovičová: The Dynamics of the Higher Education Sector in Slovakia. In EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts. Hungarian Geographical Society, Budapest 2015, s. 130.
• Fogaš, Anton; Rosič, Martin; Matlovič, René; Michaeli, Eva; Verba, Viktor; Michalko, Miloslav: Selected routes through eastern Slovakia. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov, 2015, 153 s.
• Benč, Vladimír; Matlovič, René: Country in Transition: Increasing Competitiveness of the Slovak Republic. Sharing Reforms & EU Accession Experience. In V4 Countries Reforming Experience for Georgia and Ukraine. Association of Young Economists of Georgia, Tbilisi, 2015, pp. 97-148.
• Matlovič, René, red.: Kuľa, N., Bokotey, O.: Navčaľni zaklady Schidnoi Slovaččyny. Posibnyk-dovidnyk dľa abiturientiv z Ukrainy. Vydavnyctvo FOP Breza A.E., Uzhhorod, 2015, 115 s.
• Matlovič, René: Príhovor rektora pri príležitosti udelenia titulu Doctor honoris causa J.E. Mons. Stanislawowi Dziwiszowi dňa 12. novembra 2014 na Prešovskej univerzite v Prešove. Theologos, XVII., 1, 2015, 363-365.
2014
• Matlovič, René: Adaptačná transformácia intraurbánnych štruktúr v postsocialistickom období: ontologické a epistemologické úvahy. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica, vol. 56, No. 2, 2014, s. 5-13.
• Matlovič, René: Transformácia programov vysokoškolskej geografickej edukácie v kontexte novej paradigma orientovanej na výsledky vzdelávania. Geografia, 22, 3, 2014, 83-91.
• Matlovič, René; Matlovičová, Kvetoslava; Kolesárová, Jana: Conceptualization of the historic mining towns in Slovakia in the institutional, urban-psysiological and urban-morphological context. In Radics, Zs., Pénzes, J., eds., Enhancing competitiveness of V4 historic cities to develop tourism. Spatial-economic cohesion and competitiveness in the context of tourism. Didakt Kft., Debrecen, 2014, pp. 165-193.
• Matlovičová, Kvetoslava; Kolesárová, Jana; Matlovič, René: The use and stimulation of culinary tourism in learning about local and regional cultural peculiarities and historical heritage. In Faracik R., Widawski K. eds., 2014. Enhancing competitiveness of V4 historic cities to develop tourism. Aspects of cultural heritage. Krakow–Debrecen, 2014, Center-Print Kft., Debrecen, 2014, s. 141-164.
• Matlovič, René: Koncept spoločensky relevantnej univerzity - východisko zo súčasnej krízy identity univerzity? In Kónya, P., ed. Univerzita v kontexte zmien : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 28.-30. novembra 2012 v Prešove. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov 2014, s. 11-29.
• Matlovič, René: Geografické pracoviská na univerzitách v kontexte ich paradigmatickej premeny. In Sborník abstraktů. Geografie v srdci Evropy. 23. Sjezd České geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV, 25. – 28.8.2014, UK Praha, 2014, p. 193., CD ROM.
• Matlovič, René: Geographical Aspects of the transformation the higher education sector in post-socialist Slovakia. In Barlík, P., Križan, F., eds., Zborník abstraktov z konferencie: „Geografia-skromný príspevok na poznanie kraja i človeka zaujímavého a mnohotvárneho“. (6. – 8.11.2014). Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2014, s. 12.
• Matlovič, René: Príhovor rektora Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti otvorenia akademického roka 2014-2015. Na Pulze, VII., 2-4, 2014, 1-4.
• Matlovič, René: Príhovor rektora PU na otvorení Kongresu rodiny. In Paľa, G., Petrík, Ľ., eds., Kongres rodiny. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov, 2014, s. 5-6.
2013
• Bucher Slavomír; Matlovič, René; Lukáčová, Alena; Harizal Barbora; Matlovičová, Kvetoslava; Kolesárová, Jana; Čermáková, Lenka; Michalko, Miloslav: The Perception of Identity through urban toponyms in regional cities of Slovakia. Anthropological Notebooks, 19, 3, 2013, 23-40.
• Matlovič, René; Klamár Radoslav; Michaeli, Eva: Vedeckovýskumná činnosť Katedry geografie a regionálneho rozvoja na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Geografická revue, 9, suppl., 2013, CD ROM, 38-50.
• Bucher, Slavomír; Matlovičová, Kvetoslava; Matlovič, René; Lukáčová, Alena; Harizal, Barbora; Kolesárová, Jana; Čermáková, Lenka; Michalko, Miloslav: The Possibilities for Analysisng Street Names in Relation to the Space and Identity: Case Study of Slovak Cities. In: Lee, G., ed., Social Science and Education. Advances in Education Research, 47, Information Engineering Research Institue, Newark, Delaware, 2013, pp. 55-60.
• Matlovič, René: Relevancia geografie pri riešení kľúčových problémov sveta. In:Rakytová, E., ed., Geografia a integrovaný výskum krajiny. Zborník abstraktov. Exkurzný sprievodca. Vedecká konferencia, Ružomberok 10.-12.9.2013. Verbum, Ružomberok 2013, s. 36.
• Matlovič, René; Klamár, Radoslav: Divergentné či konvergentné tendencie vývoja regionálnych disparít na Slovensku v prvom decéniu 21. storočia. In Ira, V., Michniak, D., Šuška, P., Šveda, M. eds, Reflexie časo-priestorových výskumov v geografii. Zborník abstraktov z konferencie pri príležitosti 70. Výročia založenia geografického ústavu SAV 18. a 19.11.2013 v Smoleniciach. Geografický ústav SAV, Bratislava, 2013, s. 40.
• Matlovič, René: Slovenská geografická spoločnosť pri SAV. In: Macháček, L., ed., Vedecké spoločnosti na Slovensku v r. 2013. Rada slovenských vedeckých spoločností, Bratislava, 2013, 26-29.
• Matlovič, René, ed.: Bokotey, A., Bilanych, M.: The Book of Prayers for Environmental Conservation of the Byzantine-Slavonic Rite. Institute of Ecological and Religious Studies, Uzhhorod National University, Uzhhorod, 2013, 107 s.
• Matlovič, René: Prejav rektora Prešovskej univerzity v Prešove, prednesený 24. septembra 2013 pri príležitosti otvorenia akademického roka 2013-2014. Na Pulze, VI., 3, 2013, 1-5.

2012
• Matlovič, René; Matlovičová, Kvetoslava: Spoločenská relevancia a budovanie značky geografie. Geografie, 117, 1, 2012, 33-51.
• Dudríková, Eva; Michaeli, Eva; Baranová, Mária; Boltižiar, Martin; Hofierka, Jaroslav; Maľová, Jana; Matlovič, René (3%); Sasáková, Nadežda; Takáčová, Daniela: Potraviny špecifického charakteru. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice, 2012, 176 s.
• Matlovičová, Kvetoslava; Matlovič, René; Mušinka, Alexander; Židová, Anna: The Roma Population in Slovakia – Basic Characteristics of the Roma Population with Emphasis on the Spatial Aspects of its Differentiation. In Pénzes, J., Radics, Zs., eds., Roma Population on the Peripheries of the Visegrad Countries. Spatial Trends and Social Challenges. Didakt Kft., Debrecen, 2012, pp. 77-103.
• Matlovič, René; Matlovičová, Kvetoslava; Némethyová, Barbora: Academic Institutionalisation and Social Relevance of Geography. In Hana Svobodová. Proceedings of 19th International Conference GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS: Challenge for Practise and Education. Brno: Muni press, Masarykova univerzita, 2012. od s. 50-60.
• Bucher, Slavomír; Matlovič, René: Regional Development and Uneymployment in Slovenia. In Hana Svobodová. Proceedings of 19th International Conference GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS: Challenge for Practise and Education. Brno: Muni press, Masarykova univerzita, 2012. od s. 75-82.
• Michaeli, Eva; Boltižiar, Martin; Matlovič, René: Život a dielo významného jubilanta Dr.h.c. prof. RNDr. Florina Žigraia, DrSc. vedca, pedagóga a humanistu. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica, 19, 2012, 5-26.
• Matlovič, René: Tourism at 2012 AAG Annual Meeting in New York City. Current Issues of Tourism Research, vol. 2, 1, 2012, 40-41.
• Matlovič, René: K jubileu prešovskej katedry výtvarnej výchovy a umenia. In: Vološčuková, E., Jakubík,P., Ondo,J.: 50 – katedra výtvarnej výchovy (1961-2011). Almanach k 50. výročiu vzniku. Prešovská univerzita v Prešove, 2012, pp. 9-10.
• Matlovič, René: Prejav rektora PU pri príležitosti 15. výročia založenia Prešovskej univerzity v Prešove a pri príležitosti otvorenia akademického roka 2012-2013. Na Pulze, V., 3, 2012, 1-5.
• Matlovič, René: Foreword. Journal of Economic Development, Environment and People, 3, 1, 2012, 5-6.
• Matlovič, René: Tri kvinténiá Prešovskej univerzity v Prešove. In Kónya, P., Lukáč, E., Urmaničová, K., Haľko, P., eds., Prešovská univerzita v Prešove (1997-2012). Pamätnica k 15. výročiu vzniku univerzity. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov, 2012, pp. 9-11.
2011
• Matlovič, René: Geografia miast w Słowacji: historia, czasy współczesne i przysłość. In: Kaczmarek, S., ed., Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego. Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego, Łódź, 2011, s. 281-305.
• Matlovič, René: Geography of religion in Slovakia since 1990. Peregrinus Cracoviensis, 22, 2011, 49-60.
• Matlovič, René; Matlovičová, Kvetoslava: Regionálne disparity a ich riešenie na Slovensku v rozličných kontextoch. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis, Folia Geographica, 18, 2011, 8-88.
• Matlovič, René: Prešovská geografická škola. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica, 17, 2011, 5-25.
• Bucher, Slavomír., Matlovič, René: Vzdelanie ako efektívny nástroj znižovania nezamestnanosti v periférnych regiónoch Slovinska. In: Region v rozvoji společnosti [elektronický zdroj] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Brno 13. října 2011 : Mendelova univerzita v Brně, 2011, s. 19-27.
• Matlovičová Kvetoslava; Matlovič, René: The segmentation of the urban community by style of life as a precondition of a public policy (case study of the city of Presov). In: EUGEO Congress London, 30-31 August 2011, Royal Geographical Society and EUGEO London, 2011, p. 1.
• Matlovič, René: The stay of Slovak Geography. In Abstracts. 2012 AAG Annual Meeting, February 24-28, 2012, The Association of American Geographers, New York, 2012, p. 637.
• Michaeli, Eva; Boltižiar, Martin; Matlovič, René: Život a dielo významného jubilanta Dr.h.c. prof. RNDr. Florina Žigraia, DrSc. Geografia, 19, 4, 2011, 132-134.
• Michaeli, Eva; Boltižiar, Martin; Matlovič, René: Jubileum významného vedca, pedagóga a humanistu Dr.h.c. prof. RNDr. Florina Žigraia, DrSc. SEKOS Bulletin, 19, 1, 2011, 13-15.
• Haľko, Peter; Karnišová, Zuzana; Matlovič, René: Bibliografia publikačnej činnosti Katedry geografie a regionálneho rozvoja FHP PU (1997-2011). Univerzitná knižnica PU, Prešov 2011, 135 s.
• Matlovič, René; Matlovičová, Kvetoslava; Klamár, Radoslav, eds.: Geografické aspekty regionálnych disparít na Slovensku. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica 18, 2011, 171 s.
• Urmaničová, Kamila; Matlovič, René: Sme univerzitou, ktorá napĺňa svoje poslanie. Rozhovor s rektorom Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovičom, PhD. Na Pulze, IV., 2, 2011, 3-5.
• Matlovič, René: Slávnostný prejav rektora PU v Prešove pri príležitosti inaugurácie rektora a prorektorov a otvorenia akademického roka 2011-2012. Na Pulze, IV., 3, 2011, 2-7.
2010

• Michaeli, Eva; Matlovič, René; Ištok, Robert; Hofierka, Jaroslav; Klamár, Radoslav; Mintálová, Tatiana; Mitríková, Jana: Regionálny rozvoj pre geografov. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov, 2010, 717 s.
• Matlovičová, Kvetoslava; Matlovič, René; Némethyová, Barbora: City Branding as a Tool of the Local Development (Case Study of Košice, Slovakia). In: Business Economics in Transition. Proceedings of Educons University for Social Science, Book 1., Educons University, Sremska Kamenica, 2010, s. 127-136.
• Matlovičová, Kvetoslava; Matlovič, René: Percepcia sieťovania miest ako nástroja zvýšenia ich konkurencieschopnosti (empirický príklad Košíc a Prešova). In: Fňukal, M., Frajer, J., Hercik, J., eds., 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. UP Olomouc, 2010, 429-442.
• Bucher, Slavomír; Matlovič, René: Spatial spread of the aging process in the disctricts of Slovakia. In: 2nd Serbian Geographical Congress Abstracts Book. Faculty of Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, 2010, s. 67.
• Matlovič, René: Spoločenská relevancia geografie - výzvy pre budúci vývoj. In Hochmuth, Z., Kulla, M., Csachová, S., eds., Spoločenská relevancia geografie. Zborník abstraktov z 15. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti a 6. konferencie Asociácie slovenských geomorfológov. SGS, ASG a Ústav geografie PF UPJŠ, Košice, 2010, s. 46.
• Lugovoy, Alexey; Bokotey, Oleksandr; Matlovič, René: Optimization of Nature Monitoring in Protected Areas of the Carpathians. Karpatska Vezha, Uzhhorod, 2010, 115 s., ISBN 966-15-93-40-8.
• Ivanová, Martina, Matlovič, René: Rozhovor s rektorom PU prof. RNDr. R. Matlovičom, PhD. Na Pulze, III., 1, 2010, 4-6.
• Matlovič, René: Príhovor rektora Prešovskej univerzity pri príležitosti odovzdania dekrétu o začlenení Prešovskej univerzity v Prešove medzi univerzitné vysoké školy dňa 10. júna 2010. Na Pulze, III., 2, 2010, 3-5.
• Matlovič, René: Príhovor rektora Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti otvorenia akademického roka 2010-2011. Na Pulze, III., 3, 2010, 1-4.

2009
• Matlovičová Kvetoslava; Némethyová Barbora; Matlovič René: City Branding of Bratislava: History and the Present. International Journal of Euro-Mediterranean Studies, 2, 2, 2009, 215-234.
• Matlovič, René; Dická-Nestorová, Janetta: The City of Košice in the Context of Postsocialist Transformation. Quaestiones Geographicae, 28B/2, 2009, 45-56.
• Matlovič, René; Eva Michaeli: Six decades of academic geographic education and research in Prešov. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica, 14, 2009, 7-21.
• Matlovič, René; Ira Vladimír; Korec, Pavol; Ondáš, Slavomír: Urban structures and thein transformation (the contribution of Slovak geography). Geographia Slovaca, 26, 2009, 71-99.
• Matlovič, René: K problematike novej systemizácie regionálnogeografických poznatkov. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 53, 2009, 11-18.
• Matlovičová, Kvetoslava; Matlovič, René; Némethyová, Barbora: Perception of the potential of Prešov for recreation and leisure-time activities by its inhabitans. In Rut, J., Rut, P., eds., Aktywność turystyczno-rekreacyjna w obiektach dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Uniwersytet Rzeszowski a Koraw, Rzeszów, 2009, s. 170-179.
• Matlovičová, Kvetoslava; Matlovič, René: Analýza obyvateľmi preferovaných komunikačných kanálov vo vzťahu k územnej samospráve (príklad mesta Prešov). In Úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji. Acta oeconomica, 26, EF UMB Banská Bystrica, 2009, 1-13.
• Matlovičová Kvetoslava; Matlovič, René: The Perception of City Networking as a Tool for Improvement of thein Competitiveness (case study Košice and Prešov). In: Tomáš, M., Vysoudil, M., eds., International Scientific Conference to 50th Anniversary of Geography at Faculty of Science, Palacky University of Olomouc, Olomouc, June 10th to 11 th, 2009, Olomouc, 2009, s. 69, ISBN 978-80-244-2290-9.
• Matlovič, René; Matlovičová, Kvetoslava: Regional Disparities in the Various Contexts (the case study of Slovakia). In: Machová, Z., Novotný, J., eds., Challenges for the European Geography in the 21st Century. Programme. Abstracts. EUGEO 2009 Congress, Bratislava, Slovakia, August 13-16, 2009, s. B41.
• Matlovič, René: Religious diversity of Slovakia. In: Matlovič, R., ed., Challenges for the Geography of Religion in the 21st Century. Abstracts. University of Prešov Press, Prešov, 2009, s. 8-9.
• Benč, Vladimír; Beržinská, Terézia; Comissová, Lýdia; Droppa, Milan; Hronský, Ján; Klamár, Radoslav; Kováč, Martin; Kravčík, Michal; Kravčíková, Mária; Lazorišák, Štefan; Lukáčová, Alena; Matlovič, René; Mochnacký, Rastislav; Rosič, Martin; Rusnáková, Eva; Solár, Vladimír; Tauchin, Erich; Tomášová, Mária; Varga, Pavol; Vozárik, Ladislav; Wzoš, Igor: Obec ako líder v rozvoji regiónu. Ľudia a voda, Košice, 2010.
• Matlovič, René; Bokotej, Oleksandr Mikolajovič; Kron, Arpad Arpadovič; ; Luhovoj, Oleksij Evhenovič: Zapovidni teritorii ta obekti Karpatsskogo rehionu. Vidavnictvo Hoverla, Užhorod, 2009, 27 s.
• Matlovič, René; Bokotej, Oleksandr Mikolajovič; Kron, Arpad Arpadovič; Luhovoj, Oleksij Evhenovič: Tvarinnij svit zooheohrafičnich oblastem suchodolu v zalach zoomuzeju Užhorodského nacionaľnoho universitetu. Vidavnictvo Hoverla, Užhorod, 2009, 27 s.
• Michaeli, Eva; Matlovič, René; Čuka, Peter: Finančné zabezpečenie projektových zámerov v oblasti cestovného ruchu. In: Regionálna rozvojová stratégia inovačného partnerského centra. - Košice : [Technická univerzita], 2009, s. 157-158.
• Michaeli, Eva; Matlovič, René; Čuka, Peter: Regionálna rozvojová stratégia pre cestovný ruch v Prešovskom samosprávnom kraji. In: Regionálna rozvojová stratégia inovačného partnerského centra. - Košice : [Technická univerzita], 2009, s. 62-81.
• Matlovič, René: Challenges for the Geography of Religion in the 21st Century. Abstracts. University of Prešov Press, Prešov, 2009, 9 s.
• Matlovič, René; Adamová, Ľudmila: Rozhovor s rektorom PU prof. RNDr. R. Matlovičom, PhD. Na Pulze, II., 2, 2009, 1-2.
• Matlovič, René: Príhovor rektora PU v Prešove pri príležitosti otvorenia akademického roka 2009-2010. Na Pulze, II., 3, 2009, 2-6.
• Matlovič, René: Slávnostný príhovor rektora PU pri príležitosti 50. výročia ustanovenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity dňa 25. septembra 2009. Na Pulze, II., 3, 2009, s. 20.
• Ivanová, Martina, Matlovič, René: Akreditácia.... Na Pulze, II., 3, 2009, 10-11.
2008
• Matlovič, René; Matlovičová, Kvetoslava: Regionálne disparity a regionálny rozvoj na Slovensku s osobitným zreteľom na Prešovský kraj. In: Rydz, E., Kowalak, A., eds., Świadomść ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskej, Słupsk, 2008, 125-143. ISBN 978-83-7467-008-1.
• Michaeli, Eva; Matlovič, René; Dravecká, Beáta; Hofierka, Jaroslav; Ivanová Monika: Kvalita života rómskej komunity v meste Levoča. Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, 14, 2008, 129-136.
• Matlovič, René; Klamár, Radoslav; Matlovičová, Kvetoslava: Vývoj regionálnych disparít začiatkom 21. storočia na Slovensku vo svetle vybraných indikátorov. Regionální studia, 2, 2008, 2-12.
• Matlovič, René: The brief profile of the Slovak geographical community. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica, 12, 2008, 6-24.
• Matlovič, René; Bernasovský, Ivan; Bernasovská, Jarmila; Boroňová, Iveta, Šeliga, Pavol: The Development of the Romany Settlement in Slovakia. Slovenská antropológia, 11, 1, 2008, 62-66.
• Sedláková, Alena; Matlovič, René: K otázke existencie komunity v suburbánnej zóne Prešova a Olomouca. In: Malikowski, M., Piegza, J., eds., Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i na Słowacji. UR, Rzeszów, 2008, 81-94.
• Michaeli, Eva; Hofierka, Jaroslav; Matlovič, René ; Ivanová, Monika: Prírodná štruktúra kultúrnej krajiny Slovenska. In Identifikácia zmien zložiek životného prostredia problémových oblastí východného Slovenska. (elektronický zdroj). SPU Nitra, 2008, 121-135.
• Matlovič, René; Matlovičová Kvetoslava: Trinity version of the place concept and its application in the regional geography and territorial marketing. In: Building together our territories/ Construire ensemble nos territories. 31th International Geographical Congress, Tunis 2008, August 12-15, IGU Tunis 2008, s. 259.
• Havlíček, Dušan; Wzoš, Igor; Matlovič, René; Klamár Radoslav; Rosič, Martin: Prešovský kraj. Okresy a ich rozvojový potenciál. Tatravia, Poprad, 2008, 82 s.
• Matlovič, René; Jurčišin, Jozef: S rektorom PU prof. Reném Matlovičom o potrebe nových vnútorných predpisov PU a organizačných zmenách. Prešovská univerzita – časopis akademickej obce PU v Prešove, XII., 1, 2008, s. 3.
• Matlovič, René: Príhovor rektora Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti otvorenia akademického roka 2008-2009. Na Pulze, XII., 3, 2008, I. – IV.
• Matlovič, René: Zrod ? Znovuzrodenie ? Prerod ? Redizajn ? Reštrukturalizácia ? Transformácia ? Inovácia ? Na Pulze, XII., 3, 2008, s. 1.

2007
• Matlovič, René; Sedláková, Alena: The impact of suburbanisation in the hinterland of Prešov (Slovakia). Moravian Geographical Reports, 15, 2, 2007, 22-31.
• Bernasovská, Jarmila; Kovaľ, Ján; Bernasovský, Ivan; Matlovič, René: Mortality Reasons of Romany Children in Eastern Slovakia. Journal of Human Ecology, 22, 1, 2007, 153-157.
• Matlovič, René: Hybridná idiograficko-nomotetická povaha geografie a koncept miesta s dôrazom na humánnu geografiu. Geografický časopis, 59, 1, 2007, 3-23.
• Matlovič, René; Sedláková, Alena: Transformation processes of the urban space in postcommunist cities. In: Malikowski, M., Solecki, S., eds., Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Nomos, Kraków, 2007, 32-46.
• Matlovič, René: Religiózna diverzita sveta a našej krajiny v kontexte náboženskej revitalizácie. In: Žemberová, V., ed., Teória umeleckého diela. Literárnovedné a spoločenskovedné súvislosti, vzťahy a dotyky. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, PU Prešov, 2007, s. 657-676.
• Matlovič, René; Matlovičová, Kvetoslava: Koncept miesta vo vývoji geografického myslenia. In: Kraft, S., Mičková, K., Rypl, J., Švec, P., Vančura, M., eds., Česká geografie v evropském prostoru. Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2007, s. 181-190 (ISBN 978-80-7040-986-2).
• Matlovič, René: Slovak geography at the beginning of 21st century. In: Strzyż, M., ed., Geography Science in the Regional Studies. Geography in the Regional Studies, vol. V., AŚ, PTG, Kielce, 2007, 45-64.
• Matlovič, René: Geografia słowacka na początku XXI wieku. In: Strzyż, M., ed., Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, tom V., AŚ, PTG, Kielce, 2007, 65-84.
• Matlovič, René: PU chce významne participovať na akcelerácii prechodu k vedomostnej spoločnosti. Prejav rektora PU prof. RNDr. René Matloviča, PhD. na slávnostnom zhromaždení 24. septembra k otvoreniu akademického roku 2007/2008. Prešovská univerzita – časopis akademickej obce PU v Prešove, XI., 4, 2007, 3-5.
• Matlovič, René; Jurčišin, Jozef: Rektor prof. René Matlovič chce dosiahnuť vyššiu konkurencieschopnosť PU. Prešovská univerzita – časopis akademickej obce PU v Prešove, XI., mim. číslo, 2007, 3-4.
• Matlovič, René: Vykročme v ústrety Fénixovi ! Inauguračný prejav rektora PU prof. RNDr. Reného Matloviča, 19. novembra 2007. Prešovská univerzita – časopis akademickej obce PU v Prešove, XI., 6, 2007, 3-5.

2006
• Matlovič, René: Geografia – hľadanie tmelu (k otázke autonómie a jednoty geografie, jej externej pozície a inštitucionálneho začlenenia so zreteľom na slovenskú situáciu). Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XLIV., Folia Geographica , 9, 2006, s. 6-43.
• Matlovič, René: K problematike hľadania platformy symbiózy idiografického a nomotetického spôsobu produkcie geografických poznatkov. Geografická revue, 2,2, 2006, 25-39.
• Matlovič, René: Selected features of the demographic behaviour of Romanies in Slovakia. Acta Geographica Universitatis Comenianae, No. 47, 2006, 87-98.
• Matlovič, René; Sedláková, Alena: Development of Residential Function of Prešov from Point of View of Opinions of its Inhabitans. Acta Geographica Universitatis Comenianae, No. 48, 2006, 273-281.
• Matlovič, René; Matlovičová Kvetoslava: Koncept miesta v geografii. In: Česká geografie v evropském prostoru. Sborník abstraktů referátů XXI. zjezdu České geografické společnosti. České Budějovice, 30.8. – 2.9.2006., JČU České Budějovice, 2006, s. 15.
• Matlovič, René: Geografia-platforma koexistencie idiografického a nomotetického spôsobu produkcie poznatkov. In: Čižmárová, K., ed., Geografia v meniacom sa svete. Zborník abstraktov zo XIV. Kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti při SAV, 11.-14.9.2006, FPV UMB Banská Bystrica, 2006, s. 7.
• Matlovič, René: Prešov dnes. In: Švorc, P., ed., Sprievodca po historickom Prešove. Universum, Prešov, 2006, s. 166-170., (2. doplnené vydanie).
• Matlovič, René: Prešov a jeho význam v časovo-priestorových súvislostiach/ The Town of Prešov and its importance within temporo-spatial relations. Moje mesto Prešov / My city Prešov, III., 1, 2006, s. 10-18.
• Matlovič, René: Kontakty medzi slovenskou a francúzskou geografiou sa obnovujú. Prešovská univerzita, X., 2006, č. 3, s. 6.
• Matlovič, René; Ištok, Robert: Hovoríme s docentom René Matlovičom, novým prezidentom Slovenskej geografickej spoločnosti při SAV. Prešovská univerzita, X., 4, 2006, s. 11.
• Matlovič, René; Ira, Vladimír (eds.): Vývoj, súčasný stav a perspektívy slovenskej geografie v 21. storočí. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica 9, Prírodné vedy, XLIV., FHPV PU Prešov, 2006, 93 s

2005
• Matlovič, René: Geografia obyvateľstva Slovenska so zreteľom na rómsku minoritu. FHPV PU Prešov, 2005, 332 s.
• Matlovič, René: The end of geography of religion ? Towards the issue of the relevance of religions research in the contemporary human geography. In: Domański, B., Skiba, S., eds., Geografia i sacrum. Tom 2., IGiGP UJ, Kraków, 2005, s. 315-327.
• Matlovič, René: Factors Influencing Pilgrimage Destinations: the Location of Calvaries and Stations of the Cross in Slovakia. Turyzm, 15, 1-2, 2005, 53-64.
• Matlovič, René; Sedláková, Alena: Demografický vývoj Prešovského kraja z hľadiska jeho regionálneho rozvoja. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica , 8, 2005, s. 89-107.
• Matlovič, René; Matlovičová, Kvetoslava: Vývoj regionálnych disparít na Slovensku a problémy regionálneho rozvoja Prešovského kraja. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, Folia Geographica , 8, 2005, s. 66-88.
• Matlovič, René: Pozícia Prešovského kraja v regionálnej štruktúre Slovenska a problémy jeho rozvoja. In: Kuzmišin, P., Tej, J., eds., Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja. III., Manacon, Prešov, 2005, s. 74-96.
• Matlovič, René; Sedláková, Alena: Transformation processes of the urban space in postcommunist cities. In: Streszczenia referatów. Struktura i tendencje przemian przstrzeni dużych miast w Polsce i w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej na początku XXI wieku. Rzeszów, 19-21 maja 2005, UR Rzeszów, 2005, s. 17.
• Matlovič, René; Sedláková, Alena: Rozvoj obytnej funkcie Prešova vo svetle názorov obyvateľov mesta. In: Korec, P., Ilenčík, D., Bartovicová, V., eds., Nová pozícia hranice v zjednocujúcej sa Európe (geografia v poznávaní vývoja regiónov). Zborník abstraktov z 5. slovensko-česko-poľského seminára v Mojmírovciach.Univerzita Komenského, Bratislava, 2005, s. 40.
• Michaeli, Eva; Matlovič, René; Dušecinová, Alena: Základy geografie pre poľnohospodárov a manažérov. SPU Nitra, 2005, 187 s.
• Matlovič, René: Obyvateľstvo Prešova / The Population of Prešov. Moje mesto Prešov / My city Prešov, II., 1, 2005, s. 4-11.
• Matlovič, René: Rovnobežka / The Parallel. Moje mesto Prešov / My city Prešov, II., 1, 2005, s. 98-100.
• Matlovič, René: Religiózna diverzita sveta a našej krajiny v kontexte náboženskej revitalizácie. In: Žemberová, V., ed., Umenie a spoločenské vedy. Medziodborové a medziliterárne súvislosti, vzťahy a dotyky. Acta Facultatis Philosophice Universitatis Prešoviensis, FF PU Prešov, 2005, s. 320-336 (vydané na CD).
• Matlovič, René: Geografické konferencie na FHPV PU. Prešovská univerzita, IX., 2005, č. 4, s. 13.

2004
• Matlovič, René: Tranzitívna podoba mesta a jeho intraurbánnych štruktúr v ére postkomunistickej transformácie a globalizácie. Sociológia, 36, 2, 2004, 137-158.
• Matlovič, René; Michaeli, Eva: Specific Features of the Structure and the Spatial Distribution of Romanies in Slovakia. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, Geographia-Geologia, 216, 9, 2004, 117-130.
• Matlovič, René; Sedláková, Alena: Suburbanizácia – transformačný proces priestorovej organizácie postkomunistických miest (empirický príklad Prešova). Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XLII., Folia Geographica , 7, 2004, s. 75-103.
• Matlovič, René: Hrozí geografii relígií zánik ? Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Matthiae Belli, Geografické štúdie, 12, 2004, 62-69.
• Ištok Robert; Matlovič, René: Religious Nationalism in the Era of Globalisation. In: Siwek, T., Baar, V., eds., Globalisation and its Geopolitical, Cultural, Economic and Ecological Context. University of Ostrava, Ostrava, 2004, s. 195-205.
• Matlovič, René: Prešovský kraj v kontexte vývoja vybraných regionálnych disparít na Slovensku. In: Kuzmišin, P., ed., Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja. II., Manacon, Prešov, 2004, s. 88-107.
• Matlovič, René: Selected demographical particularities of the Romany population in Slovakia. In: Tolmáči, L., Gurňák, D., Kasala, K., eds., Regional Geography, Regional Development and European Union. Abstracts., Comenius University, Bratislava, 2004, s. 23.
• Matlovič, René: Prvá slovenská profesorka geografických vied jubiluje. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XLII., Folia Geographica , 7, 2004, s. 5-17.
• Matlovič, René: Predstavujeme Prešov / Introducing Prešov. Moje mesto Prešov / My city Prešov, 1, 2004, s. 4-10.
• Matlovič, René: Prešov – významné stredisko vzdelávania / Prešov – a significant centre of education. Moje mesto Prešov / My city Prešov, 1, 2004, s. 53-56, 60-61.
• Matlovič, René: Vyšla nová politickogeografická monografia. Prešovská univerzita, VIII., 1, 2004, s. 11.
• Matlovič, René: Pre záujemcov o geografiu v regionálnom rozvoji. Prešovská univerzita, VIII., 1, 2004, s. 7.
• Matlovič, René: Vyše 1800 geografov z 83 krajín sa zišlo na kongrese Medzinárodnej geografickej únie v Glasgowe. Prešovská univerzita, VIII., 4, 2004, s. 10.
• Matlovič, René (ed.): Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica 7, Prírodné vedy, XLII., FHPV PU Prešov, 2004, 291 s.
• Matlovič, René: Štát dvoch krajností. Denník SME, roč. 12, č. 43, 21.2.2004, s. 12.
2003
• Matlovič, René: Ville postsocialiste – nouvelle dynamique des structures intra-urbaines. Hommes et Terres du Nord, 4, 2003, 28-41.
• Matlovič, René; Bernasovský, Ivan: Selected demographical features of Slovak small cities. In: L´avenir des Petites Villes. CERAMAC, 21, Presses Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2003, s. 43-58.
• Matlovič, René: Populačná dynamika v Prešovskom samosprávnom kraji na prelome milénií v kontexte Slovenska. In: Kuzmišin, P., ed., Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja. Manacon, Prešov, 2003, 43-54.
• Michaeli, Eva; Matlovič, René; Klamár, Radoslav: Vybrané aspekty štruktúry rómskej komunity v niektorých regiónoch východného Slovenska. In: Kuzmišin, P., ed., Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja. I., Manacon, Prešov, 2003, s. 55-64.
• Matlovič, René: Prechádzky po prešovských sídliskách. In: Švorc, P., ed.: Príbehy starého Prešova. Universum Prešov, 2003, s. 211-215.
• Matlovič, René: Profesorka Eva Michaeli jubiluje. Prešovská univerzita, VII., č. 5-6, 2003, s. 16.
2002
• Matlovič, René: Geographical Aspects of Religious Diversity in Slovakia at the Beginning of the Third Millennium. Peregrinus Cracoviensis, 13, UJ Kraków, 2002, s. 35-53.
• Matlovič, René: Teoreticko-metodologický rámec komplexnej geografickej interpretácie priestorovej štruktúry mesta. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XXXVIII., Folia Geographica 6, 2002, s. 127-143.
• Matlovič, René; Eva Michaeli; Juraj Tej: Štruktúra geografických informácií o rozvojových lokalitách priemyslu požadovaných zahraničnými investormi (na príklade BMW). Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XXXVIII., Folia Geographica 6, 2002, s. 144-148.
• Matlovič, René; Žigrai, Florin: Vybrané metavedné problémy geografie relígií. In: Slovensko a integrujúca sa Európa. Geografické informácie, 7, UKF Nitra, 2002, s. 153-166.
• Matlovič, René; Ira, Vladimír; Sýkora, Luděk; Szczyrba, Zdeněk: The Transformation of Spatial Intra-Urban Structures and Their Reflection in Perception (Comparative Study: Prague, Bratislava, Olomouc and Prešov). Research Support Scheme Network Chronicle, 10, RSS Prague, 2002, 51-53.
• Michaeli, Eva; Matlovič, René; Klamár, Radoslav: Vybrané regionálnogeografické aspekty rómskeho obyvateľstva v Prešovskom kraji. In: Tej, J. (ed.): Stály rozvoj regiónov - skúsenosti, problémy, perspektívy. ManaCon, Prešov, 2002, s. 85-95.
• Tej, Juraj; Matlovič, René; Klamár, Radoslav: Bariéry cezhraničnej spolupráce na juhu a severe Slovenska. In: Tej, J. (ed.): Stály rozvoj regiónov - skúsenosti, problémy, perspektívy. ManaCon, Prešov, 2002, s. 18-26.
• Matlovič, René: Les mutations démographiques des petites villes slovaques. In: Résumés des interventions. Colloque L´ avenir des petites villes, 20-22 novembre 2002, CERAMAC Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2002, s. 3.
• Matlovič, René: Geografická poloha a prírodné prostredie obce Moravany. In: Harbuľová, Ľ., ed. Dejiny obce Moravany. Excel Enterprice, s.r.o. Michalovce, 2002, s. 5-13.
• Matlovič, René: Čestný doktorát Prešovskej univerzity udelia prof. Dmitro Semakovi, DrSc. Prešovský večerník, XIII., č. 2896, 21.1.2002, s. 8.
• Matlovič, René, Žigrai, Florin (eds.): Wandel der regionalen Strukturen in der Slowakei und im österreichisch-slowakischen Grenzgebiet. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica 5, Prírodné vedy, XXXVII., FHPV PU Prešov, 2002, 164 s.
• Matlovič, René (ed.): Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica 6, Prírodné vedy, XXXVIII., FHPV PU Prešov, 2002, 324 s.
2001
• Matlovič, René: Geografia relígií. Náčrt problematiky. FHPV PU Prešov, 2001, 375 s.
• Matlovič, René: Demografický vývoj Prešova v ostatnom decéniu a jeho prognóza do r. 2015. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy XXXV., Folia Geographica 4, PU Prešov, 2001, s. 155-175.
• Matlovič, René: Paradigmatický vývoj geografie relígií a jeho protestantský kontext. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, IX., Miscellanea Anno 2000, VD ECAV Prešov, 2001, s. 155-164.
• Matlovič, René: Transformácia religióznej štruktúry obyvateľstva Slovenska v r. 1991-2001. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, IX., Miscellanea Anno 2000, VD ECAV Prešov, 2001, s. 165-195.
• Matlovič, René: Transformačné procesy a ich efekty v intraurbánnych štruktúrach postkomunistických miest. In: Premeny Slovenska v regionálnom a didaktickom kontexte. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Matthiae Belii, Geografické štúdie, Nr. 8, UMB Banská Bystrica, 2001, s. 73-81.
• Matlovič, René; Ira, Vladimír; Sýkora, Luděk; Szczyrba, Zdeněk: Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych (na przykładzie Pragi, Bratysławy, Ołomuńca oraz Preszowa). In: Jażdżewska, I. (ed.): Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany II. UŁ, ŁTN, KGOiL PTG Łódź, 2001, s. 9-21.
• Ira, Vladimír; Matlovič, René; Sýkora, Luděk; Szczyrba, Zdeněk: Przekształcenia przstrzeni wymiany handlowej miasta postscojalistycznego na tle koncentracji w handlu detalicznym w Republice Czeskiej i Słowacji (przykład Pragi, Bratysławy, Ołomuńca i Preszowa). In: Jażdżewska, I. (ed.): Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany II. UŁ, ŁTN, KGOiL PTG Łódź, 2001, s. 243-251.
• Matlovič, René: Pútnické miesta ako perspektívne lokality cestovného ruchu na Slovensku. In: Gúčik, M. (red.): Kultúra a cestovný ruch. EF UMB Banská Bystrica, 2001, s. 92-95.
• Matlovič, René: Acta Collegii Evangelici Prešoviensis. In: Petrík, B. - Rybár, P. (zost.): Evanjelická encyklopédia Slovenska. BoPo Bratislava, 2001, s. 10.
• Matlovič, René: Kolégium evanjelickej inteligencie východného Slovenska. In: Petrík, B. - Rybár, P. (zost.): Evanjelická encyklopédia Slovenska. BoPo Bratislava, 2001, s. 166.
• Matlovič, René: Ján Szöllös: Kresťanstvo a ekológia. Globálne (ekologické) problémy z aspektu kresťanstva a teológie. Recenzia. In Kónya, P. - Matlovič, R.: Miscellanea Anno 2000. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, IX., VD ECAV Prešov, 2001, s. 257-258.
• Matlovič, René: Z rokovania AO FHPV PU. Motivačné nástroje kvalifikačného rastu na FHPV PU. Prešovská univerzita, V., 1-2/2001, 5-6.
• Matlovič, René: Nový docent na katedre geografie a geoekológie FHPV PU. Prešovská univerzita, V., 7-8/2001, s. 11.
• Matlovič, René (ed.): Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XXXV., Folia Geographica 4, FHPV PU Prešov, 2001, 233 s.
• Kónya, Peter, Matlovič, René (eds.): Miscellanea Anno 2000. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, IX., BÚ VD ECAV Prešov, 2001, 285 s.

2000
• Matlovič, René: Struktura przestrzenna miasta Preszowa w świetle koncepcji urbanizacji wewnątrzmiejskiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geoographica Socio-Oeconomica, 3, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2000, s. 131-156.
• Matlovič, René: Transformačné procesy intraurbánnych štruktúr Prešova ako odraz celospoločenských zmien v ostatnom decéniu. In Matlovič, R. (ed.): Urbánny vývoj na rozhraní milénií. Urbánne a krajinné štúdie Nr.3, FF PU Prešov, 2000, s. 27-38.
• Matlovič, René: Ervín Lazar (1905-1988) - evanjelický intelektuál, kolegiálny profesor a vlastivedný pracovník. In Kónya, P. - Matlovič, R. (eds.): Miscellanea Anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, VII., BÚ VD ECAV Prešov, 2000, s. 249-256.
• Matlovič, René: Sakralizacja - cząstkowy proces transformacji przestrzeni miejskiej miasta postkomunistycznego na przykładzie Preszowa. In: Jażdżewska, I. (ed.): Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. UŁ a ŁTN Łódź, 2000, s. 121-128.
• Matlovič, René; Kandráčová, Viktória; Tej Juraj: Bariéry a prekážky cezhraničnej spolupráce na príklade vzťahov medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou. In: Dudinský, V. (ed.): Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti I., Manacon, Prešov, 2000, s. 133-140. (50 % podiel)
• Matlovič, René: The Current Religious Composition of the Population of Prešov. In: Švorc, P. (ed.): A Guide to Sacred Sightseeing and Ecclesiastical Life of Prešov. Universum Prešov, 2000, s. 152-153.
• Matlovič, René; Maslín, Jozef; Poláčik, Štefan: Cirkevná územná organizácia evanjelikov a.v. po r. 1918. In: Poláčik, Š. (ed.): Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. Chronos Bratislava, 2000, s. 32. + mapy M14.-16, s. 120-122.
• Matlovič, René: Sabinov v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. In: Kónya, P. a kol.: Dejiny Sabinova. MsÚ Sabinov, 2000, s. 459-492.
• Matlovič, René: Starý pán - kniha o Jurovi Hroncovi a jeho dobe. In Kónya, P. - Matlovič, R. (eds.): Miscellanea Anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, VII., BÚ VD ECAV Prešov, 2000, s. 298-299.
• Matlovič, René: Medzinárodná putovná výstava ”Philipp Melanchthon. Listy pre Európu” príde aj do Prešova. Prešovský večerník, XI., č. 2400, 13.1.2000, s. 6.
• Matlovič, René: Biskup VD ECAV Ján Midriak. In Kónya, P. - Matlovič, R. (eds.): Miscellanea Anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, VII., BÚ VD ECAV Prešov, 2000, s. 13-14.
• Matlovič, René: Sympózium o živote a diele Ervína Lazara. In Kónya, P. - Matlovič, R. (eds.): Miscellanea Anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, VII., BÚ VD ECAV Prešov, 2000, s. 337.
• Matlovič, René: Medzinárodná putovná výstava Filip Melanchton - Listy pre Európu prišla aj na Slovensko - do Prešova. In Kónya, P. - Matlovič, R. (eds.): Miscellanea Anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, VII., BÚ VD ECAV Prešov, 2000, s. 341.
• Matlovič, René: Dve podujatia venované prof. Štefanovi Tóbikovi. In Kónya, P. - Matlovič, R. (eds.): Miscellanea Anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, VII., BÚ VD ECAV Prešov, 2000, s. 342.
• Matlovič, René: Činnosť Kolégia evanjelickej inteligencie východného Slovenska v Prešove v r. 1998-2000. In Kónya, P. - Matlovič, R. (eds.): Miscellanea Anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, VII., BÚ VD ECAV Prešov, 2000, s. 343-350.
• Matlovič, René: Latowski, K.: Ohrozené a chránené rastliny v Poľsku v kontexte stratégie ochrany prírody. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XXXIII., biológia - ekológia, FHPV PU Prešov, 2000, s. 21-26 (preklad z poľského do slovenského jazyka).
• Matlovič, René (ed.): Urbánny vývoj na rozhraní milénií. Urbánne a krajinné štúdie Nr. 3, ITHM FF PU Prešov, 2000, 436 s.
• Kónya, Peter; Matlovič, René (eds.): Miscellanea Anno 1999. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, VII., BÚ VD ECAV Prešov, 2000, 351 s.
• Matlovič, René (ed.): Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XXXIII., biológia-ekológia, FHPV PU Prešov, 2000, 94 s.
1999
• Matlovič, René: Postmodernistické reflexie v urbánnej geografii. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XXXI., Folia Geographica, 3, 1999, 45-53.
• Matlovič, René: Urbanization Conception of Synthetic Geographical Interpretation of Intraurban Structures. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Supplementum No. 2/II, UK Bratislava, 1999, s. 235-244.
• Matlovič, René: Osłabienie wzrostu dużych miast słowackich jako skutek transformacji społeczno-ekonomicznej w ostatnim dziesięcioleciu. In: Kaczmarek, J. (ed.): Przestrzeń miejska - jej organizacja i przemiany. XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. ŁTN i UŁ Łódź, 1999, s. 81-90.
• Ištok, Robert; Matlovič, René; Michaeli, Eva: Geografia verejnej správy. FHPV PU Prešov, 1999, 158 s.
• Matlovič, René: Geografická poloha a prírodné prostredie obce Čierne nad Topľou. In: Kónya, P. a kol.: Dejiny Čierneho nad Topľou. OcÚ Čierne nad Topľou, 1999, s. 7-14.
• Matlovič, René: Súčasnosť obce Čierne nad Topľou. In: Kónya, P. a kol.: Dejiny Čierneho nad Topľou. OcÚ Čierne nad Topľou, 1999, s. 153-170.
• Matlovič, René: Obyvateľstvo. In: Kancír, J. (ed.): Geografia - 1000 úloh a riešení pre záujemcov o vysokoškolské štúdium. FHPV PU Prešov, 1999, s. 57-63.
• Matlovič, René: Sídla. In: Kancír, J. (ed.): Geografia - 1000 úloh a riešení pre záujemcov o vysokoškolské štúdium. FHPV PU Prešov, 1999, s. 63-66.
• Matlovič, René: Obyvateľstvo a sídla SR. In: Kancír, J. (ed.): Geografia - 1000 úloh a riešení pre záujemcov o vysokoškolské štúdium. FHPV PU Prešov, 1999, s. 149-151.
• Matlovič, René: Hospodárstvo Slovenska. In: Kancír, J. (ed.): Geografia - 1000 úloh a riešení pre záujemcov o vysokoškolské štúdium. FHPV PU Prešov, 1999, s. 151-156.
• Matlovič, René: Súčasná konfesionálna štruktúra obyvateľstva Prešova. In: Švorc, P. (ed.): Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova. Universum, Prešov, 1999, s. 152-153.
• Matlovič, René; Tolmáči, Ladislav: Krakov - metropola Malopoľska. Geografia, 7, 4/1999, s. 152-160.
• Matlovič, René: Geografické aspekty religióznej problematiky vo vybranom regióne (kraji, okrese) Slovenskej republiky. In: Kolektív: Geografická olympiáda, XXVIII. ročník, školský rok 1999-2000. Témy písomných prác. Iuventa Bratislava, 1999, s. 11-13.
• Matlovič, René: Konferencia z urbánnej geografie v Lodži. Prešovská univerzita, III., 5-6, 1999, s. 8.
• Matlovič, René: K životnému jubileu biskupa VD Jána Midriaka. Evanjelický východ, IV. (X.), č. 8, 1999, s. 3-5.
• Matlovič, René: Konferencia s medzinárodnou účasťou o problematike urbánneho vývinu na prelome milénií. Prešovská univerzita, III., č. 9-10, 1999, s. 15.
• Matlovič, René: Wiśniewski, W. W.: Neznáme zmienky o dvoch slovenských jaskyniach zo 17. storočia. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, XXX., č. 1, 1999, s. 54-57. (preklad príspevku z poľského do slovenského jazyka).
• Matlovič, René: Mariot, P.: Model regionalny turystyki Słowacji. Turyzm, 9, 1, 1999, s. 75-90. (preklad zo slovenského do poľského jazyka).

1998
• Matlovič, René: Geografia priestorovej štruktúry mesta Prešov. Geografické práce, VIII., 1, KGaG FHPV PU Prešov, 1998, 260 s.
• Matlovič, René; Kandráčová, Viktória; Michaeli, Eva: Trasy za poznaním Slovenska. ATA - Akademická turistická agentúra, Prešov, 1998, 500 s.
• Matlovič, René; Ištok, Robert: Východokarpatský región a formovanie jeho duchovnej a kultúrnej diverzity. Životné prostredie, 32, 2, 1998, s. 98-103.
• Matlovič, René: Katedra geografie a geoekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove a jej pozícia v geografickej edukácii a výskume na konci druhého tisícročia. Acta Facultatis Studiorum Humaninatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XXIX., Folia Geographica 1, 1998, 13-64.
• Matlovič, René: Individuálne lokoregióny Prešova. Acta Facultatis Studiorum Humaninatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, XXIX., Folia Geographica 1,1998, 249-270.
• Matlovič, René: Evanjelici a ich pozícia v geografickom bádaní, edukácii a propagácii na Slovensku do r. 1945. In: Kónya, P. - Matlovič, R. (eds.): Miscellanea Anno 1998. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, III., BÚ VD ECAV Prešov, 1998, s. 105-116.
• Matlovič, René: Słowackie i czeskie refleksje na temat głównych kierunków badań geograficznych strukury przestrzennej miasta. In: Kaczmarek, J. (ed.): Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków. ŁTN a UŁ Łódź, 1998, s. 15-30.
• Matlovič, René: Development of Church Territorial Organisation of Evangelics, Augsburg Confession, in Slovakia. Skarbek, J. (ed.) : Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-wschodniej. Problematyka atlasowa. Instytut Europy Środkowo-wschodniej, Lublin, 1998, s. 50-59.
• Matlovič, René: Postmodernistické reflexie v urbánnej geografii. In: Hochmuth, Z. (ed.): Zborník abstraktov referátov na XII. zjazde Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV v Prešove. FHPV PU Prešov, 1998, s. 35.
• Matlovič, René: Prešov - humánnogeografické pomery. In: Nižnanský, B. (ed.): Prešov, Prešovský okres, Prešovský kraj. Geografické exkurzie. KGaG FHPV PU, Vp SGS a OÚ Prešov, 1998, s. 11-17.
• Matlovič, René: Okruh mestom Prešov. In: Nižnanský, B. (ed.): Prešov, Prešovský okres, Prešovský kraj. Geografické exkurzie. KGaG FHPV PU, Vp SGS a OÚ Prešov, 1998, s. 17-23.
• Matlovič, René: Prechádzka historickým jadrom. In: Nižnanský, B. (ed.): Prešov, Prešovský okres, Prešovský kraj. Geografické exkurzie. KGaG FHPV PU, Vp SGS a OÚ Prešov, 1998, s. 23-29.
• Michaeli, Eva; Matlovič, René; Kandráčová, Viktória: Prešovský kraj-západ. In: Nižnanský, B. (ed.): Prešov, Prešovský okres, Prešovský kraj. Geografické exkurzie. KGaG FHPV PU, Vp SGS a OÚ Prešov, 1998, s. 50-115.
• Matlovič, René: Múdrosť si stavia svoj dom - 100 rokov Tranoscia. In: Kónya, P. - Matlovič, R. (eds.): Miscellanea Anno 1998. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, III., BÚ VD ECAV Prešov, s. 211-212.
• Matlovič, René: Konferencia Július Botto a Jozef Škultéty - významné osobnosti v slovenských dejinách. In: Kónya, P. - Matlovič, R. (eds.): Miscellanea Anno 1998. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, III., BÚ VD ECAV Prešov, s. 216-217.
• Matlovič, René: Vznik vedeckých spisov Acta Collegii Evangelici Prešoviensis. Tvorba T, VIII., 1/1998, s. 52.
• Matlovič, René: Kolégium evanjelickej inteligencie východného Slovenska v Prešove. Tvorba T, VIII., 3/1998, s. 52-53.
• Matlovič, René: Prezentácia novej publikácie. Prešovská univerzita, II., 3-4, 1998, s. 16.
• Kónya, Peter; Matlovič, René (eds.): Miscellanea Anno 1998. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, III., BÚ VD ECAV Prešov, 1998, 217 s.

1997
• Matlovič, René: Vývinové tendencie geografie relígií. Geografický časopis, 49, 3-4, 1997, s. 231-241.
• Matlovič, René: Hodnotenie kultúrnosprávnych predpokladov cestovného ruchu v Prešove. Urbánne a krajinné štúdie, 2, 1997, 182-203.
• Matlovič, René; Matlovičová Kvetoslava: Valorizácia vybraných realizačných predpokladov cestovného ruchu na území Prešova. Urbánne a krajinné štúdie, 2, 1997, 204-222.
• Matlovič, René: Hlavné smery geografických výskumov intraurbánnych štruktúr. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy, biológia - geografia - chémia, XXVIII., FHPV PU Prešov, 1997, s. 149-175.
• Matlovič, René: Prešovské evanjelické kolégium a rozvoj geovedného bádania a edukácie. In: Kónya, P.; Matlovič, R. (eds.): Prešovské evanjelické kolégium, jeho miesto a význam v kultúrnych dejinách strednej Európy. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, I., BÚ VD ECAV Prešov, 1997, s. 117-127.
• Matlovič, René: Transformácia religióznej štruktúry obyvateľstva okresu Vranov nad Topľou v 20. storočí vo svetle koeficientu konvergencie. In: Kónya, P. - Matlovič, R. (eds.): Obyvateľstvo Karpatskej kotliny I. Universum Prešov, 1997, s. 171-177.
• Matlovič, René: Urbánnomorfologický obraz Prešova v 2.polovici 18. storočia a jeho morfogenetický procesuálny kontext. Sborník z konference ”Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16. - 18. století)”. Muzeum Prostějovska, Prostějov, 1997, s. 495-506.
• Matlovič, René: Náčrt vývinu vlastivedného poznávania a geografického skúmania územia Prešova. In: Harčár, J.; Nižnanský, B. (eds.): Krajina východného Slovenska v odborných a vedeckých prácach. PU, Vp SGS a MC Prešov, 1997, s. 35-52.
• Matlovič, René: Geografická poloha a prírodné prostredie obce. In: Kónya, P. ; Michnovič, I. (zost.): Dejiny obce Soľ. L.I.M Prešov, 1997, s. 8-13.
• Matlovič, René: Šesťdesiate roky. Sedemdesiate a osemdesiate roky. Súčasnosť Soli. In: Kónya,P. ; Michnovič, I. (zost.): Dejiny obce Soľ. L.I.M Prešov, 1997, s. 129-156.
• Matlovič, René: Prešov dnes. In: Švorc,P. (ed.): Sprievodca po historickom Prešove. Universum Prešov, 1997, s. 110-114. (aj anglická a nemecká mutácia).
• Matlovič, René: Ervín Lazar. In: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. 1. A-L. Tranoscius Liptovský Mikuláš, 1997, s. 162.
• Matlovič, René: Eugen Kuzmányi. In: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. 1. A-L. Tranoscius Liptovský Mikuláš, 1997, s. 155
• Matlovič, René: Ján Tomka-Sásky. In: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. 2. M-Z. Tranoscius Liptovský Mikuláš, 1997, s. 123.
• Matlovič, René; Nižnanský, Branislav: Bibliografia prác o východnom Slovensku. In: Harčár,J. ; Nižnanský, B. (eds.): Krajina východného Slovenska v odborných a vedeckých prácach. Vp SGS a PU Prešov, 1997, s. 325-355.
• Kónya, Peter; Matlovič, René (eds.): Obyvateľstvo Karpatskej kotliny I. Universum Prešov, 1997, 247 s.
• Kónya, Peter; Matlovič, René (eds.): Prešovské evanjelické kolégium, jeho miesto a význam v kultúrnych dejinách strednej Európy. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, I., BÚ VD ECAV Prešov, 1997, 315 s.
1996
• Matlovič, René: Entwicklungsetappen der territorialen Verwaltungsorganisation der Ev. Kirche A.B. auf dem Boden der Slowakei. In: Schwarz, K. - Švorc, P. (Hrsg.): Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei. Studien und Texte zur Kirchengeschichte und Geschichte. Reihe II., Band 14. Evangelischer Presseverband Wien, 1996, s. 223-236.
• Matlovič, René: Sociálno-ekologická orientácia geografického bádania intraurbánnych štruktúr a jej slovenské reflexie. Geografický časopis, 48, 3-4, 1996, s. 271-284.
• Matlovič, René; Kandráčová, Viktória; Michaeli, Eva: Exkurzie po Slovensku. ITHM UPJŠ Prešov, 1996, 424 s.
• Matlovič, René: Vybrané kapitoly z regionálnej geografie Slovenskej republiky. Obyvateľstvo a sídla. Metodické centrum, Prešov, 1996, 84 s.
• Matlovič, René: Technopoly a technopóly. Geografia, 4, 2, 1996, 40-42.
• Matlovič, René: Liszewski,S., ed. (1993): Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce lata 1918-1993. Tom I - Ośrodki naukowo-badawcze i ich dorobek. PTG Łódź, 282 s. Liszewski,S., ed. (1994): Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce lata 1918-1993. Tom I - Kierunki badań naukowych. PTG Łódź, 266 s. Recenzia. Geografický časopis, 48, 3-4, 1996, 301-302.
1995
• Duleba, Alexander; Ištok, Robert; Kónya, Peter; Matlovič, René; Mušinka, Mikuláš; Švorc, Peter: Zakarpatsko. SAP Bratislava, 1995, 248 s.
• Matlovič, René: Smery využitia zeme ako črta funkčnej štruktúry mesta a krok ku syntetickej interpretácii intraurbánnych štruktúr. Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, 4, 1995, 70-80.
• Matlovič, René: Formovanie územnej organizácie evanjelikov a.v. na Slovensku. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Šafarikanae, Prírodné vedy, XXVI, UPJŠ Prešov, 1995, s. 210-232.
• Matlovič, René: Morfologické procesy v historickom jadre Prešova vo svetle Conzenovej urbánnomorfologickej koncepcie. Geographia Slovaca, 10, GÚ SAV Bratislava, 1995, s. 141-149.
• Matlovič, René: Historickogeografický pohľad na cirkevnú územnú organizáciu evanjelikov a.v. na východnom Slovensku v 1. pol. 19. storočia. In: Kónya, P.; Káša, P. (eds): Eliáš Ladiver a Michal Greguš - osobnosti a ich dielo v obraze doby. PVT Prešov, 1995, s. 157-164.
• Matlovič, René: Priestorová redistribúcia obyvateľstva Prešova v poslednom medzicenzovom období z pohľadu Clarkovej koncepcie. In: Hochmuth, Z. (ed.): Reliéf a integrovaný výskum krajiny. UPJŠ Prešov, 1995, s. 129-139.
• Matlovič, René: Užhorod - metropola Zakarpatska. Geografia, 3, 1, 1995, 7-8.
• Harčár, Ján; Matlovič, René: Katedra geografie Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Geografia, 3, 3, 1995, 100-101.
• Matlovič, René (ed.): Department of Geography Pedagogical Faculty P.J.Safarik University of Prešov. Prešov, 1995, 23 s.
1994
• Matlovič, René: Geografické aspekty vývoja mesta Prešova so zreteľom na morfogenézu jeho priestorovej štruktúry. Urbánne a krajinné štúdie, 1, 1994, 65-83.
• Matlovič, René: Morfologicko-genetický prístup v kontexte geografického bádania vnútornej štruktúry mesta. Urbánne a krajinné štúdie, 1, 1994, 84-94.
• Matlovič, René: Religióznogeografická problematika vo vyučovaní regionál