úvodná stránka


 

Organizačná štruktúra SGS


Výkonný výbor SGS pri SAV

prof. RNDr. René Matlovič, PhD. (prezident)
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV, Prešovská univerzita
ulica 17. novembra 1, 081 16 Prešov
telefón: 051 - 7570 604
e-mail: matlren@unipo.sk

Doc. RNDr. Ján Buček, PhD. (viceprezident)
Katedra humánnej geografie a demogeografie
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
telefón: 02 - 60 296 310
e-mail: bucek@fns.uniba.sk

RNDr. František Križan, PhD. (vedecký tajomník)
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
telefón: 02 - 60 296 622
e-mail: krizan@fns.uniba.sk

Mgr. Ján Novotný, PhD. (hospodár)
Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
telefón: 02 - 57 510 209
e-mail: geognovo@savba.sk

doc. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
telefón: 02 - 57 510 187
e-mail: ira@savba.sk

prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
Katedra humánnej geografie a demogeografie
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
telefón: 02 - 60 296 316
e-mail: korec@fns.uniba.sk

prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
telefón: 02 - 60 296 430
e-mail: lauko@fns.uniba.sk


Členmi výkonného výboru SGS sú aj predsedovia jednotlivých pobočiek a sekcií SGS.Pobočky SGS

Bratislavská pobočka SGS pri SAV (Bratislavský a Trnavský kraj)


RNDr. Ján Lacika, PhD.(predseda)
Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
telefón: : 02 - 52 492 751
e-mail: lacika@savba.sk


Západoslovenská pobočka SGS pri SAV (Nitriansky a Trenčiansky kraj)

doc. RNDr. Alena Dubcová, PhD. (predseda)
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV, Univerzita Konštantína Filozofa,
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
telefón: 037 - 65 11 010
e-mail: adubcova@ukf.sk


Stredoslovenská pobočka SGS pri SAV (Banskobystrický kraj)

doc. RNDr. Katarína Čižmárová, PhD. (predseda)
Katedra geografie FVP, Univerzita Mateja Bela,
Tajovského 40, 974 00 Banská Bystrica
telefón:048 - 41 34 552
e-mail: cizm@fpv.umb.sk


Východoslovenská pobočka SGS pri SAV (Prešovský a Košický kraj)

prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD. (predseda)
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV, Prešovská univerzita
ulica 17. novembra 1, 081 16 Prešov
telefón: 051 - 7570 601
e-mail: michaeli@unipo.sk


Košická pobočka SGS pri SAV (Košice)

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, PhD. (predseda)
Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Jesenná 5, 041 16 Košice
telefón: 055 - 62 21 926
e-mail: hochmuth@kosice.upjs.sk

Severoslovenská pobočka SGS pri SAV (Žilinský kraj)

doc. RNDr. Rudolf Novodomec, CSc. (predseda)
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
telefón: 044 - 43 26 842
e-mail: Rudolf.Novodomec@ku.skSekcie SGS

Sekcia geografickej edukácie SGS pri SAV

RNDr. Pavel Sadloň (predseda)
Gymnázium, ul. L. Sáru 1, 841 04 Bratislava 4
telefón: 02 - 6542 7586
e-mail: riaditel@gymls.edu.sk


Sekcia aplikovanej geografie SGS pri SAV

RNDr. Peter Tremboš, PhD. (predseda)
Katedra fyzickej geografie a geoekológie
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
telefón: 02 - 60 296 264
e-mail: trembos@atlas.sk

Sekcia teoretickej geografie SGS pri SAV

doc. RNDr. René Matlovič, PhD. (predseda)
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV, Prešovská univerzita
ulica 17. novembra 1, 081 16 Prešov
telefón: 051 - 7570 604
e-mail: matlren@unipo.sk
 

  optimalizované na rozlíšenie 800x600