slovensky | english
RNDr. Peter Tremboš, PhD.
Kontakt | Publikácie | Životopis
Dátum narodenia:28.12.1960
Miesto narodenia:Žilina
Bydlisko:Bratislavská 2735/2, 921 01 Piešťany
Záľuby:geografia, krajinná ekológia, história, knihy, beh, plávanie, cestovanie, námorný jachting
Stredoškolské vzdelanie
Gymnázium Piešťany (1976-1980)
Vysokoškolské vzdelanie
Prírodovedecká fakulta UK Bratislava,
odbor: Geografia a kartografia (1984-1989)
Ďalší profesijný rast
RNDr. (1989)
PhD. (2001)
Certifikát environmentálneho konzultanta Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) (1993)
Odborná príprava v zmysle § 11 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 52/1995 Z.z. o zozname odborne spôsobilých osôb a podľa § 61 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (1998, 2006)