slovensky | english
Oznam

Geografia a prax 27.10.2023
prednáška Prof. Petra Spišiaka

Prednáška prof. RNDr. Petra Spišiaka, CSc. predstaví systém geografických vied ako bázu možností štúdia geografie, uplatnenie geografov v praxi na báze prieskumov a príklady projektov zameraných na transformáciu rurálnych štruktúr na Slovensku po r. 1990.

7.11.2023 (utorok) o 11:30

UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, učebňa B-212

Prednáške bude predchádzať workshop:

"Ako použivať výsledky zo Sčitania obyvateľov, domov a bytov 2021"

Workshop bude zameraný na získanie praktických zručností pri práci s "Rozšírenými výsledkami" zo SODB 2021 v prostredí SAS Viya a na predstavenie ostatných foriem diseminácie údajov zo SODB 2021 - "Základných výsledkov" a "Geopriestorových údajov".

7.11.2023 (utorok) o 9:30

UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, učebňa B-212


Priložený súbor
Geografia a prax [.jpg] 465.24 kB