slovensky | english
Oznam

Geografia a vojnové konflikty 25.04.2023
Prednášky Prof. RNDr. Vladimíra Baara, CSc. v Nitre

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre a
Západoslovenská pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
pozýva na prednášky Prof. RNDr. Vladimíra Baara, CSc. z Katedry
sociálnej geografie a regionálneho rozvoja Prírodovedeckej fakulty
Ostravskej univerzity, ktoré sa budú realizovať podľa nižšie
uvedeného harmonogramu na Katedre geografie, geoinformatiky a
regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre na Triede A. Hlinku 1, ktorá
je zároveň sídlom ZSl. pobočky SGS.
Vladimír Baar vyštudoval odbornú geografiu na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde tiež obhájil
rigoróznu skúšku (RNDr.) s tematikou medzinárodného cestovného
ruchu a dizertačnú prácu (CSc.) na tému ekonomickej diferenciácie
rozvojových zemí obhájil na Univerzite Karlovej v Prahe. Habilitáciu (doc.) absolvoval na Fakulte
politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, inauguráciu (prof.) na
Prešovskej univerzite v Prešove. Od roku 1991 pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Ostravskej
univerzity, kde viedol geografickú katedru v rokoch 2000?2019 a vytvoril interdisciplinárny študijný
program Politická a kultúrna geografia.
V rámci svojej akademickej práce vyučuje predmety súvisiace s geopolitickou, geokultúrnou
a geoekonomickou problematikou (historická geografia, kultúrna geografia a geokultúra,
geoekonomická diferenciácia sveta, svetový mocenský systém), regionálne sa špecializuje na
postsovietsky a indopacifický priestor (regionálna geografia Ruska, Ázie a Oceánie). Priebežne vedie
záverečné práce študentov v kontexte vyučovaných predmetov a dizertačné práce zamerané na
globálne procesy. Podieľa sa na príprave a riešení výskumných projektov, je autorom niekoľkých
odborných publikácií (napr. Národy na prahu 21. století, Decentralizační a dezintegrační procesy v
Ruské federaci v 90. letech minulého století, Bougainville na cestě k nezávislosti), učebníc geografie
pre základné a stredné školy a desiatok odborných článkov, v posledných rokoch zameraných najmä
na de facto štáty v postsovietskom priestore a teopolitické problémy v pravoslávnych štátoch.
Svet sa snaží poznávať nielen z odborných publikácií, cestopisov a filmov, ale aj cestovaním a
vlastnými zážitkami.
UTOROK (2.5. 2023) 14:45 - 16:15 hod., miestnosť B 204
Prednáška na tému: Ruská agresia voči Ukrajine - možné varianty ďalšieho vývoja
Prednáška na tému: Tchajwan - potenciálne ohnisko vojnového konfliktu


Priložený súbor
Geografia a vojnové konflikty [.jpg] 1.8 MB