slovensky | english
Oznam

Krajina - predindustriálna, postindustriálna, kultúrna... 06.04.2023
Cyklus prednášok prof. RNDr. Jaromíra Kolejky, CSc. v Nitre

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre a
Západoslovenská pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
pozýva na prednášky Prof. RNDr. Jaromíra Kolejky, CSc. z Pedagogickej fakulty Masarykovej
univerzity v Brne, Katedry geografie, ktoré sa budú realizovať podľa nižšie uvedeného
harmonogramu na Katedre geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre na
Tr. A. Hlinku 1, ktorá je zároveň sídlom ZSl. pobočky SGS.
Jaromír Kolejka vyštudoval odbornú geografiu na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity J. E. Purkyně, dnes Masarykovej univerzity Brno,
kde tiež obhájil rigoróznu skúšku (RNDr.) s tematikou prírodných
krajinných štruktúr a kandidátsku (dnes doktorandskú) skúšku (CSc.)
na tému geografických aspektov životného prostredia. Od roku 1996
pôsobí na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, a to or
roku 2023 ako externý pracovník pre vedu, výskum a podporu
študentov.
V rámci svojej akademickej práce ešte vyučuje predmety súvisiace
s problematikou prírodnej a kultúrnej krajiny a regionálnej geografie
zdravia (Náuka o krajine, Fyzická geografia Českej republiky). Priebežne vedie záverečné práce
študentov v kontexte vyučovaných predmetov. Podieľa sa na príprave a riešení výskumných, a to na
pozícii riešiteľa, na Ústave geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostrave, na pracovisku v Brne (Ministerstvo
vnútra ČR, Ministerstvo kultúry ČR). Je autorom a spoluautorom rady odborných kníh (z posledných
napr. Kolejka, J., 2013. Náuka o krajine, Academia, Praha; Kolejka J. a kolektiv. 2015. Postindustriální
krajina Česka, Soliton, Brno; Kolejka J. a kolektiv. 2020. Pozoruhodné krajinné dědictví. Předindustriální
krajina Moravy. Soliton, Brno. Podieľal sa tiež na vzniku rady vysokoškolských skrípt a učebníc
zemepisu pre základné a stredné školy. Vo výskume sa tematicky venuje problematike prírodnej
a kultúrnej krajiny v ČR i v zahraničí.
Je členom hlavného výboru Českej geografickej spoločnosti a predsedom Juhomoravskej pobočky
Českej geografickej spoločnosti. Je tiež členom Národného geografického komitétu Českej republiky.
STREDA (12.4.2023) 9:15 - 10:45, miestnosť B-204
Prednáška na tému: Vznik kultúrnej krajiny a krajinné štruktúry (podľa počasia s vychádzkou do krajiny)
STREDA (12.4.2023) 13:00 - 14:30, miestnosť B-204
Prednáška na tému: Postindustriálna krajina: jej identifikácia, typológia a hodnoty
ŠTVRTOK (13.4.2023) 11:00 - 12:30, miestnosť B-204
Prednáška na tému: Predindustriálna krajina: neznáme prírodné a kultúrne dedičstvo


Priložený súbor
Krajina - predindustriálna, postindustriálna, kultúrna... [.pdf] 303.44 kB