slovensky | english
Oznam

Geografia a zdravie obyvateľstva 08.03.2023
Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre a
Západoslovenská pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
pozýva na prednášky PhDr. Dany Hübelovej, Ph.D. ? z Fakulty regionálneho rozvoja a
medzinárodných štúdii Mendelovej univerzity v Brne, Ústavu sociálnych štúdii, ktoré sa budú
realizovať podľa nižšie uvedeného harmonogramu na Katedre geografie, geoinformatiky a
regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre a
Západoslovenská pobočka Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV
pozýva na prednášky PhDr. Dany Hübelovej, Ph.D. ? z Fakulty regionálneho rozvoja a
medzinárodných štúdii Mendelovej univerzity v Brne, Ústavu sociálnych štúdii, ktoré sa budú
realizovať podľa nižšie uvedeného harmonogramu na Katedre geografie, geoinformatiky a
regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1.
Dana Hübelová vyštudovala odbor učiteľstvo geografie a histórie pre ZŠ na Pedagogickej fakulte
Masarykovej univerzity Brno, kde tiež obhájila rigoróznu skúšku s tematikou analýz učebníc
zemepisu a doktorandskú skúšku na tému videoštúdie výuky zemepisu. Od roku 2010 pôsobí na
Fakulte regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdii
Mendelovej univerzity v Brne, a to ako vedúca Ústavu sociálnych
štúdii.
V rámci svojej akademickej práce vyučuje predmety súvisiace
s problematikou demografických zmien a geografie zdravia
(Obecná demografie, Regionálna demografie a sídla,
Socioekonomická demografie, Demografia ľudského kapitálu a
Geodemografie zdravia). Priebežne vedie rad záverečných prác
študentov v kontexte vyučovaných predmetov. Podieľa sa na
riešení výskumných a rozvojových projektov, a to na pozícii
riešiteľa, tiež spoluriešiteľa (Grantová agentúra ČR,
Technologická agentúra ČR, Interreg Central Europe, Interreg CZ-
SK). Spoločne so študentami rieši projekty Internej grantovej agentúry fakulty zameranej na
skúmanie kvality života a zdravia. Je spoluautorkou odborných kníh (např. Hübelová, D.,
Chromková Manea, E. B, Kozumplíková, A. (eds.) 2021. Územní diferenciace nerovností ve zdraví v České
republice. Praha: Grada; Pavlík, I., Hübelová, D., Horák, M., Somerlíková, K. 2015. Význam onemocnění
lidí a zvířat při rozvoji regionů. Brno: Mendelova univerzita v Brne). Podieľala sa tiež na vzniku rady
vysokoškolských skrípt a učebníc a pracovných zošitov zemepisu pre základné školy. Vo výskume
sa tematicky venuje problematike faktorov nerovností v zdraví, demografickým a sociálnym
premenám spoločnosti a dôsledku pre rozvoj regiónov.
UTOROK (14.3.2023) ? 13:00 ? 14:30, miestnosť A-224
Workshop na tému: ?Interaktivní aplikace pro hodnocení zdraví v Česku?
STREDA (15.3.2023) ? 9:15 ? 10:45, miestnosť B-204
Prednáška na tému: ? Socioekonomické souvislosti populačního vývoje světa?
ŠTVRTOK (16.3.2023) ? 9:15 ? 10:45, miestnosť B-205
Prednáška na tému: ? Rozvoj regionů a zdraví, demografické ukazatele zdravotního stavu?


Priložený súbor
Geografia a zdravie obyvateľstva [.pdf] 320.56 kB