Slovenská geografická spoločnosť
slovensky | english
Oznam

Odišiel Doc. RNDr. Gejza Olas, CSc. 24.11.2015

* 9.1.1931 v Hosťovciach nad Bodvou

+ 22.11.2015 v Nitre

- docent v študijnom odbore Regionálna geografia
- vedúci katedry zemepisu a dejepisu Pedagogickej fakulty v Nitre (1986 - 1989)
- vedúci katedry zemepisu Pedagogickej fakulty v Nitre (1969 - 1973)


Po maturite na Štátnom gymnáziu v roku 1952 v Rožňave absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú v roku 1956 ukončil štátnou záverečnou skúškou v učiteľskom odbore biológia - geológia - zemepis. Jeho prvým zamestnaním sa stala Jedenásťročná stredná škola, neskôr Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Rimavskej Sobote, kde pôsobil ako stredoškolský učiteľ a zástupca riaditeľa až do roku 1962. V tomto roku nastúpil na vtedajšiu Pedagogickú fakultu v Nitre, na katedru zemepisu, kde pôsobil najprv ako jej člen, neskôr ako zástupca vedúceho katedry. V rokoch 1969 - 1973 bol vedúcim katedry zemepisu, v rokoch 1986 - 1989 vedúcim katedry zemepisu a dejepisu, od roku 1990 pôsobil ako člen katedry geografie vo funkcii docenta až do roku 2000, kedy definitívne odišiel do dôchodku.

Pod jeho rukami prešli stovky budúcich adeptov učiteľstva. Významnou mierou prispel ku skvalitňovaniu pedagogickej činnosti na katedre. Prednášal predmety Geológia, Biogeografia, Geografia obyvateľstva a sídiel, Geografia Československa, resp. Slovenska, Základy politickej a regionálnej geografie, Regionálna geografia kontinentov sveta. Viedol rozličné exkurzie, bol školiteľom mnohých záverečných prác. Počas svojho pôsobenia úspešne využíval svoju jazykovú bilingválnosť.

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa orientoval predovšetkým na oblasť humánnej a regionálnej geografie, konkrétne na geografiu obyvateľstva a sídiel, resp. regionálnu geografiu Československa. V rámci rigorózneho pokračovania v roku 1971 obhájil prácu "Regionálno-geografický obraz regiónu Nová Ves nad Žitavou" a získal titul RNDr. Vo svojom odbornom raste pokračoval externou vedeckou ašpirantúrou na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil obhájením dizertačnej práce na tému "Geografická analýza obyvateľstva a sídiel Horného Požitavia", za ktorú mu bol v roku 1977 udelený titul CSc. V roku 1979 obhájil habilitačnú prácu na tému "Geografická analýza sídiel Nitrianskeho okresu", čím získal vedecko-pedagogickú hodnosť docent.

Bohatá publikačná činnosť nachádzala svoj odraz nielen v oblasti vedy (Geografický časopis, zborníky fakulty, resp. univerzity), ale aj v metodických príspevkoch pre učiteľov (napr. časopisy Přírodní vědy ve škole, Geografia), resp. pri popularizácii geografických poznatkov v regionálnych periodikách (mesačník Život a kultúra mesta Nitra, resp. Nitra), v geografickej olympiáde a pod. Pozornosť si zaslúžia odborné práce "Vývoj obyvateľstva Horného Požitavia v rokoch 1869 - 1970" (Geografický časopis, roč. 28, č. 4, Bratislava : Veda, 1976, s. 367 - 377); "Charakteristika niektorých demografických znakov obyvateľstva Nitry ako centra Ponitria" (Geografické štúdie, č. 3, Nitra : VŠPg, 1994, s. 81-96); "Zemepisné zaujímavosti Slovenskej republiky" (Kultúrno-spoločenský mesačník, č. 4, Nitra : Mestský úrad, 1994, s. 35-36); "Niektoré fyzickogeografické zložky mikroregiónu Novej Vsi nad Žitavou" (Brno : Katedra geografie PF MU, 1995, s. 83-87); "Ekonomickogeografický význam povodia Váhu" (In Zborník z Medzinárodnej vedeckej geografickej konferencie "Határon innen - határon túl", Szeged, 1996, s. 388-394).

Absolvoval viacero študijných pobytov na akademických pracoviskách v Maďarsku (Szeged, Pécs) či v Bulharsku (Veliko Tarnovo).

Opakovane sa podieľal ako zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ na riešení projektov štátneho výskumu a niekoľkých inštitucionálnych projektov.

Bol nositeľom Pamätnej medaily dekana FPV UKF v Nitre udelenej v roku 2009 pri príležitosti 50. výročia vzniku UKF v Nitre.


Priložený súbor
Odišiel Doc. RNDr. Gejza Olas, CSc. [.jpg] 410.95 kB